Now showing items 1-13 of 13

  • Eesti organiseeritud tuletõrje lühike arengulugu 

   Kärner, Janar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva töö uurimisobjektiks on Eesti organiseeritud tuletõrje arengulugu selle tekkimisest kuni tänaseni, temaatilise ajaloolise tagasivaatega keskaega. Töö eesmärgiks on koondada ühiste kaante vahele ülevaatlik, ...
  • Hiiumaa tuletõrje ajalugu 

   Malk, Miko (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest tänapäevases ühiskonnas digitaliseeritult ajaloo säilitamine on järjest vajalikum. Teadaolevalt pole Eestis sellisel teemal lõputööd varem tehtud. Lõputöö eesmärgiks oli muuta Hiiumaa ...
  • Juhised vabatahtlike paremaks kaasamiseks ennetustöös 

   Aav, Elar (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Antud lõputöö eesmärk on leida lahendus kuidas kaasata paremini vabatahtlikke ennetustööle, ning mis on vaja selleks teha, et vabatahtlikud seda ka suuremal määral teha sooviksid. Uurimismeetodidest kasutas autor kvantitatiivset ...
  • Päästesündmuste analüüs püsiasustusega väikesaartel 

   Hookan, Lember (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida päästesündmusi väikesaartel aastatel 2009-2017 ning järeldada, millist päästevõimekust vajavad püsiasutustega väikesaared. Lõputöös antakse saartest ülevaade, mis on valimis välja toodud ning ...
  • Päästetöid tegevate mittetulundusühingute päästealane koolitus 

   Lass, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on välja pakkuda koolitusmudel ning selle rakendamise meetmed koolitamiseks päästetöid tegevate mittetulundusühingute liikmeid. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade ...
  • Vabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödele 

   Helk, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest ...
  • Vabatahtlike päästekomandode kaasamine liiklusõnnetustele 

   Hindreus, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Uurimistöö peaeesmärgiks oli leida võimalusi ja lahendusi kuidas lisaks kutselistele päästekomandodele oleks võimalik liiklusõnnetustele kaasata ka vabatahtlike päästekomandosid, ning luua neile kriteeriumid, mille alusel ...
  • Vabatahtlike päästjate koolitamise võimalused elektroonilises keskkonnas 

   Ennemuist, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike päästjate valmidus ja soov omandada esimese ja teise astme koolituste, täiendkoolituste ja eriväljaõppe kursuste teoreetilised osad e-õppe vormis.
  • Vabatahtlike päästjate senisest suurem kaasamine ennetustöösse 

   Dubinin, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et aastal 2012 oli 95-st vabatahtlikust päästekomandost ja 2-st reservpäästerühmast vaid 20 vabatahtliku päästekonadot sõlminud lepingu ennetustööga tegelemiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada ...
  • Vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamine Lõuna-Eesti näitel 

   Teder, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtliku päästemeeskonna valmisolek ja ettevalmistus päästesündmuste läbiviimisel ning teha ettepanekuid vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamiseks
  • Vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel 

   Klaassen, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel. Lõputöö esimeses osas käsitletakse vabatahtlike motivaatoreid teaduslike allikate näitel ning uuritakse ...
  • Vabatahtliku päästja valmisolek suitsusukeldumise teenuseks 

   Kuznetsov, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate vabatahtlike päästjate hetke olukord, võimalik valmisolek suitsusukeldumise teenuseks ja hetkel kehtivad nõuded suitsusukeldumise andmiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja ...
  • Vabatahtliku reservpäästerühma perspektiivid päästeameti teenuste mudelis 

   Umbsaar, Tiit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Vabatahtlikke organisatsioone ja üldisemalt kolmandat sektorit, kaasatakse üha enam avalike teenuste pakkujana. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb ning juba praegu ei ole võimalik kõiki avalikke teenuseid endises mahus ...