Now showing items 1-5 of 5

  • Kahe päästekomando juhtimine ühe komandopealikuga Põhja päästekeskuse näitel 

   Toome, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eemärgiks on välja selgitada ühe komandopealiku poolt kahe päästekomando juhtimise rakendamise võimalused Päästeametis. Lõputöö on empiiriline uuring, milles kasutati järgmisi uurimismeetodeid: ankeetküsitlus, ...
  • Metallipõlengute kustutamise võimalused Eestis 

   Tomson, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade metallipõlengutest Eestis ja hinnata D-klassi kustutite vajalikkust Eesti päästekomandodes, selle tulemusel teha ettepanekuid/anda soovitusi päästekomando varustuse täiendamiseks tulemaks ...
  • Naispäästjate kaasamine päästekomandode töösse 

   Plaado, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Teema on aktuaalne, sest antud valdkonda ja naissoost päästjate tööd ei ole Eestis uuritud ning kogu maailmas töötab üsna vähe naisi päästja ametikohal. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on naiste endi ...
  • Päästetöö teenuste taseme hoidmiseks vajalike koolituste arendamine 

   Kulikov, Pavel (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja sobivad innovatiivsed meetodid koolituse efektiivsuse tõstmiseks. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks autor püstitas kolm uurimusülesannet: 1. Kirjeldada erinevaid täiskasvanukoolituse ...
  • Tugikomando eskiisilahendus, funktsionaalne jaotus ja tehnilised tingimused 

   Mets, Raido (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Diplomitöö eesmärk on luua ettekujutus tugikomando Tüüplahendusest, arvestades erinevaid kehtivaid õigusakte, Millede täimine on kohustuslik. Lõpptulemusena pakun välja Omapoolse eskiislahenduse koos vajalike ...