Now showing items 8-21 of 21

  • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
  • Lastevanematele suunatud ennetuskampaania eel- ja järeluuring 

   AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
   Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu eesmärgiks oli kaardistada lastevanemate teadlikkust ja arusaamu seoses nende rolliga laste riskikäitumise ennetamisel ja vähendamisel ning hinnata temaatilise meediakampaania ...
  • Noortele suunatud lähisuhtevägivalda ennetavate tõendus- või teadmispõhiste programmide võrdlev uuring 

   Linno, Merle; Soo, Kadri; Puolokainen, Tarmo; Themas, Aivi; Themas, Elvo (Siseministeerium, 2014)
   Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline maailmas kasutuses olevatest tõendus- või teadmispõhistest noortele suunatud programmidest, mis ennetab lähisuhtevägivalda, vastab Eesti oludele ja teadaolevatele vajadustele ...
  • Politsei sõnumi tajumine Eesti eri keelekogukondades : uuringu raport 

   Laanemaa, Elen; Hatšaturjan, Aida; Taukar, Marju; Linnat, Kerli; Ehrenbusch, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Suurte kriiside kogemusest tuleneb oluline küsimus, kuidas suurendada elanikkonna teadlikkust ja tugevdada reageerimisvõimet tulevaste kriiside korral. Antud uurimuse eesmärk on välja selgitada, kuidas tajuvad kahe suurima ...
  • Sisekaitse personalireservid ja nende vajadus 

   Sazonov, Vladimir; Marnot, Diana; Belova-Dalton, Oksana; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Uurimisraporti eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest ja võimalikest personalireservidest Eestis ning nende rakendamisvõimalusest sisejulgeoleku valdkonnas.
  • Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alane väljaõpe : rakendusuuringu raport 

   Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Sisekaitseakadeemia (SKA) politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alast väljaõpet käsitleva rakendusuuringu „Kadettide IT-alane väljaõpe“ eesmärk oli välja selgitada, millised infosüsteemide ja andmekaitsega ...
  • Tule-, vee- ja liiklusohutuse alane ennetusuuring : lõppraport 

   Talmar-Pere, Annika, uuringu projektijuht; Klaos, Margo, koostaja; Puhm, Ene, koostaja; Tirkkonen, Päivi, koostaja; Pedak, Maarit, koostaja; Pärtel, Kärt, koostaja; Petti, Kalev, uuringu läbiviija; Krall, Kairit, uuringu läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kõige tõhusamad teavitamise lahendused ja infokanalid, et jõuda õnnetussurmade ennetamisel oluliste sihtrühmade, sealhulgas näiteks erinevate vanuse- ja rahvusrühmadeni. Selleks anti ...
  • Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine 

   Rinne, Eva; Laev, Janek; Michelson, Aleksandr; Hauvmann, Ene (2020)
   Ukraina Eriolukordade Riiklik Teenistus (edaspidi UERT, ukraina keeles Державна служба України з надзвичайних ситуацій; edasi Dnipropetrovski oblasti kontekstis – UERTi territoriaalvalitsus) ja pääste vabatahtlike koostöö ...
  • Vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike kaasamise kitsaskohad 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Vabatahtlikke ühendusi on Eestis palju, kuid selles analüüsis keskendutakse neile, keda kaasatakse peamiselt siseturvalisuse tagamisse: vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad ja abipolitseinikud. Kuigi vabatahtlikke ...
  • Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs 

   AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Käesoleva varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik politsei tegevuste vähendamine ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
  • Veeohutuse teadlikkuse kvalitatiivuuringu aruanne mai–juuni 2013 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta veeohutuskampaania reklaamidele.