Now showing items 1-20 of 21

  • Baaslaagri logistiku koolituskava 

   Saaren, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö annab ülevaate logistikaalase koolituse hetkeseisust päästesüsteemis, analüüsib seda. Töös analüüsitakse ja tehakse kokkuvõte ekspertide arvamustest ja ettepanekutest pääste logistika alal. Lõputöö eesmärgiks on koostada ...
  • Droonide kasutamisest metsatulekahjude luurel 

   Merkurjev, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, millistele kriteeriumitele peab vastama Päästeameti metsatulekahju luureks kasutatav droon. Nendele kriteeriumitele tuginedes proovib autor leida drooni tüübi, mis aitab tõsta luure ...
  • Elektriohutus päästesündmustel elektri-ühistranspordi näitel 

   Sipretti, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada juhendmaterjal ning tegevuste algoritm, mis aitaks täiustada elektriohutusega kaasnevaid käitumisjuhiseid/käitumisjuhendeid. Lõputöös püstitatud uurimisküsimuste ja eesmärkide saavutamiseks ...
  • Hüdroelektrijaamade paisude ohuhinnang 

   Kohv, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada hüdroelektrijaamade juures olevate paisude üleujutusohud, nende põhjused, üleujutusohu ennetamise ja likvideerimise võimalused.
  • Lumekettide kasutamine päästeautodel 

   Tikko, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang lumekettidele kui kõige odavamale ja tõhusamale vahendile päästeautode läbivuse parandamiseks lumes sõitmisel.. Päästeautodel on aastaringselt kasutusel sama mustriga rehvid, mille läbivus ...
  • Metallipõlengute kustutamise võimalused Eestis 

   Tomson, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade metallipõlengutest Eestis ja hinnata D-klassi kustutite vajalikkust Eesti päästekomandodes, selle tulemusel teha ettepanekuid/anda soovitusi päästekomando varustuse täiendamiseks tulemaks ...
  • Metalluste avamise metoodika päästetöödel 

   Hiiesalu, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja kõige efektiivsem meetod metalluste avamiseks päästetöödel. Selleks, et saavutada uurimistöös püstitatud eesmärki, on autor analüüsinud PEPK’s kasutusel olevaid töövahendeid, mida ...
  • Otsingu- ja päästetööd varisemisohtulikest ehituskonstruktsioonidest 

   Ivanov, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   2010. aasta 12 kuu jooksul on päästemeeskonnad reageerinud 40 korral varinguõnnetusele. Päästjate teadmised ja oskused otsingu- ja päästetööde valdkonnas varisemisohtlikest ehituskonstruktsioonidest ei ole piisavad. Ei ole ...
  • Paakautode võimekuse võrdlus veeveol 

   Saar, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on hinnata erinevate paakautode võimekust veeveol ja selle alusel anda soovitusi, milliseid paakautode tehnilisi lahendusi on kõige otstarbekam kasutada Eesti päästesüsteemis. Eesmärgi saavutamiseks sõnastas ...
  • Päästetööd piiratud ruumis AS Tartu Mill näitel 

   Jaanipere, Simo (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Päästetööd tuulegeneraatorites Narva tuulepargi näitel 

   Sulg, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade tuulegeneraatorites toimuvatest päästetöödest.
  • Päästetööde efektiivsuse tõstmine õhuvaatlusega 

   Remmelga, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töös kirjeldab autor kõigi olemasolevate seadmetega õhuvaatluse läbiviimise võimalusi ja selgitab nende variantide plusse ja miinuseid. Uue võimaluse - mehitamata lennuseadme kohta uuris autor nii internetist, kirjandusest ...
  • Päästetööpaadi modifitseerimise võimaluste uurimine 

   Ruut, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on välja töötada päästetööpaadi tehnilised tingimused, mis aitaksid veepäästeteenust teha igal ajal ja suurema efektiivsusega.
  • Probleeme päästeteenistuse konteinerite, konteinerautode ja haagiste kasutamisel 

   Soilts, Imre (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja probleemid, mis esinevad päästeteenistuse konteinerite transpordil konteinerautode ja haagistega. Et saavutada uurimistöös püstitud eesmärke, on autor teinud ülevaate jõustruktuuride ...
  • Redel- ja tõstukautode taktika 

   Laanemaa, Rivo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesoleva lõputöö neljakümnel leheküljel antakse ülevaade tõstukmehhanismide kasutamise võimalustest päästetöödel, tuues välja redel- ja tõstukautode erinevused, eelised ning puudused. Tutvustatud on tõstukmehhanismide ...
  • Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lõputööde rakenduse analüüs 

   Altmäe, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Antud lõputöö eesmärk on saada ülevaade päästeteenistuse töötajate teadlikusest tehtud lõputöödest ja nende kasutamisest erialases töös. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi empiiriline kvantitatiivne uuring. Uuringu aluseks ...
  • Ülerõhuventilatsiooni efektiivsus sisetulekahju kustutamise algfaasis 

   Pajupuu, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Eestis ei kasutata ülerõhuventilatsiooni süsteemselt, olgugi, et selle teostamiseks vajalik varustus on olemas igal päästeautol. Antud lõputöö eesmärgiks on selgitada ülerõhuventilatsiooni kasutamise mõju sisetulekahju ...
  • Veeudu kustutussüsteemi efektiivsus 

   Kalde, Georg (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö üldeesmärgiks on paikse veeudu kustutussüsteemi efektiivsuse välja selgitamine. Eesmärgi saavutamiseks on autor esitanud kaks uurimisküsimust: • kas ja millised eelised on veeudu kustutussüsteemil sprinklersüsteemi ...
  • Veevarustuse korraldamine toiteliinide abil 

   Tammet, Renee (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö koosneb neljast peatükist, mis koosnevad omakorda alapeatükkidest. Töö teoreetine osa on koostatud erinevatele kirjanduslikele allikatele tuginedes ning töö praktiline osa mõõtmistulemustele tuginedes. Esimeses ...
  • Vesivarustuse korraldamine paakautodega 

   Kombe, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Uurimistöö objektiks on paakautod ja veevedu ning seal kasutatav varustus. Sammuti veeveolt saadav tulemus. Lõputöö ülesandeks on välja selgitada, kuidas ja milliseid vahendeid kasutades on võimalik tulekahju kohale ...