Now showing items 362-381 of 394

  • Vabatahtlike merepäästjate kaasamine siseveekogu õnnetuste lahendamisele 

   Mägi, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtlike merepäästjate ja kutseliste päästjate veepääste koolitusalased erinevused, vabatahtlike merepääste seltside varustuse hetkeseis ning sellest lähtuvalt teha rakendusettepanek ...
  • Vabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödele 

   Helk, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest ...
  • Vabatahtlike päästekomandode kaasamine liiklusõnnetustele 

   Hindreus, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Uurimistöö peaeesmärgiks oli leida võimalusi ja lahendusi kuidas lisaks kutselistele päästekomandodele oleks võimalik liiklusõnnetustele kaasata ka vabatahtlike päästekomandosid, ning luua neile kriteeriumid, mille alusel ...
  • Vabatahtlike päästjate koolitamise võimalused elektroonilises keskkonnas 

   Ennemuist, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike päästjate valmidus ja soov omandada esimese ja teise astme koolituste, täiendkoolituste ja eriväljaõppe kursuste teoreetilised osad e-õppe vormis.
  • Vabatahtlike päästjate senisest suurem kaasamine ennetustöösse 

   Dubinin, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et aastal 2012 oli 95-st vabatahtlikust päästekomandost ja 2-st reservpäästerühmast vaid 20 vabatahtliku päästekonadot sõlminud lepingu ennetustööga tegelemiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada ...
  • Vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamine Lõuna-Eesti näitel 

   Teder, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtliku päästemeeskonna valmisolek ja ettevalmistus päästesündmuste läbiviimisel ning teha ettepanekuid vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamiseks
  • Vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel 

   Klaassen, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel. Lõputöö esimeses osas käsitletakse vabatahtlike motivaatoreid teaduslike allikate näitel ning uuritakse ...
  • Vabatahtliku päästja valmisolek suitsusukeldumise teenuseks 

   Kuznetsov, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate vabatahtlike päästjate hetke olukord, võimalik valmisolek suitsusukeldumise teenuseks ja hetkel kehtivad nõuded suitsusukeldumise andmiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja ...
  • Vabatahtliku reservpäästerühma perspektiivid päästeameti teenuste mudelis 

   Umbsaar, Tiit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Vabatahtlikke organisatsioone ja üldisemalt kolmandat sektorit, kaasatakse üha enam avalike teenuste pakkujana. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb ning juba praegu ei ole võimalik kõiki avalikke teenuseid endises mahus ...
  • Vahtkustutuse õppematerjali analüüs 

   Kontus, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks oli võrrelda päästja ja päästespetsialisti kalenderplaane. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida päästja ja päästespetsialistidele vahtkustutuse koolitusmaterjale. Analüüsi ja võrdluse tulemusena ...
  • Vahuainete omadused ja alternatiivsed vahuained 

   Tammist, Eiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on koondada ühiste kaante vahele ülevaatlik ja järeldustega varustatud materjal, mis annaks lugejale teavet erinevate vahuainete kustutus omadustest ja alternatiivsetest ainetest, mida kasutada kustutustööde ...
  • Valmisolek võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes 

   Siim, Marti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida valmisolekut võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes ja teha soovitusettepanekuid valmisoleku parandamiseks. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks kasutas autor elementaarset statistilist ...
  • Valveteenistujate tööohutusalase käitumise parendamise võimalused 

   Üleoja, Janari (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest Päästeameti personalistrateegia 2015-2025 näeb ette tööõnnetuste arvu vähendamist 20 tööõnnetuseni aastas. Tööõnnetusse sattumine on seotud teenistuja tööohutusalase käitumisega. Vastavalt töötervishoiu ...
  • Vähendatud süütamisvõimega sigarettide mõju tulekahjudele 

   Kreintzberg, Reena (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vähendatud süütamisvõimega sigarettide tuleohutuse ja tõhususe hetkeseis ning teha vajadusel ettepanekuid standardi täiendamiseks ja sigarettide tuleohutusnõuete arendamiseks. Eesmärgi ...
  • Väikeste gabariitidega päästeautode kohalesõidu protsessi analüüs Tallinna linna näitel 

   Korosteljov, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, mil määral mõjutavad väikeste gabariitidega põhiautod kohalesõidu protsessi ja mis on selle mõju ajaline väärtus. Andmete kogumismeetodiks on ametliku statistika analüüs ning andmeanalüüsi ...
  • Vee ja kanalisatsiooni ning kaugkütte tagamine elektrikatkestuse korral Keila linnas 

   Villiste, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas tõhustada Keila linna valmisolekut elutähtsate teenuste tagamiseks elektrikatkestuse korral. Lõputöös on püstitatud. Lõputöös on püstitatud kolm uurimise ülesannet. Esiteks ...
  • Vee- ja tulekahju riskide maandamine läbi kahjuennetuse ERGO Kindlustuse AS-i näitel 

   Okspuu, Renato (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööd iseloomustavad peamised märksõnad on: kindlustusrisk kui kodukindlustuse lähtealus; enam toimunud kindlustusliikide analüüs 2005. – 2007. aasta statistika näitel; erinevad lahendused kindlustusriskide maandamise ...
  • Veepääste teenust osutavatele päästetöötajatele läbiviidavate koolituste ja füüsilise võimekuse hindamine 

   Eltmaa, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida veepääste teenuse raames läbiviidavaid koolitusi, väljaõpet ja päästetöötajate ujumis oskust ning treening harjumusi.
  • Veeudu kustutussüsteemi efektiivsus 

   Kalde, Georg (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö üldeesmärgiks on paikse veeudu kustutussüsteemi efektiivsuse välja selgitamine. Eesmärgi saavutamiseks on autor esitanud kaks uurimisküsimust: • kas ja millised eelised on veeudu kustutussüsteemil sprinklersüsteemi ...
  • Veevarustuse korraldamine toiteliinide abil 

   Tammet, Renee (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö koosneb neljast peatükist, mis koosnevad omakorda alapeatükkidest. Töö teoreetine osa on koostatud erinevatele kirjanduslikele allikatele tuginedes ning töö praktiline osa mõõtmistulemustele tuginedes. Esimeses ...