1.-13. nimetus 13-st

  • Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks ; Rakendusuuringu lõppraport 

   Mumma, Andres; Sarapuu, Jaanus-Arno; Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja ...
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Fookusgrupiuuring tuleohutusest 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris 2013. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbi tuleohutuse teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millised on valitud sihtrühmade esindajate ...
  • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
  • Eluruumide tuleohutuse riskihindamise metoodika ja kodukülastuse ankeedi väljatöötamine 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Tammepuu, Ants; Valge, Alar; Kull, Tarmo; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Probleem: Kodutulekahjude arv ning nende läbi hukkunud inimeste hulk Eestis on väga suur. Hetkel kasutuses olev kodukülastuse ankeet sisaldab väga palju andmeid, mille hulgas pole selgelt esile määratletud tuleohutust kõige ...
  • Hoonetulekahjudel päästetööga ärahoitud varakahju hindamise metoodika 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Saar, Indrek; Valge, Alar; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Päästeamet arvutab kindlustusfirmades kasutusel oleva metoodika alusel hoonetulekahjudes tekkinud varakahju suurust (ilma sisustuse maksumuseta). See ei näita päästemeeskonna tegevuse tulemuslikkust. Päästemeeskonna ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2018 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016-2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö ...
  • Tuletõrje sprinklersüsteemid mitteeluhoonetes: sotsiaalne tulu-kulu analüüs : Uuringuraport 

   Saar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Analüüsiraport koosneb neljast osas. Esimeses osas antakse ülevaade kasutatud metoodikast, analüüsi eeldustest ja kirjeldatakse hinnatavaid stsenaariume. Teises osas esitatakse mõjude hindamise loogika ja hindamise tulemused. ...
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
  • Ehitise riskihindamise mudel 

   Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.