Recent Submissions

 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
 • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
  Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

  TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2018 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016-2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö ...
 • Ehitise riskihindamise mudel 

  Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.
 • Fookusgrupiuuring tuleohutusest 

  Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
  Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris 2013. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbi tuleohutuse teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millised on valitud sihtrühmade esindajate ...
 • Tuletõrje sprinklersüsteemid mitteeluhoonetes: sotsiaalne tulu-kulu analüüs : Uuringuraport 

  Saar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Analüüsiraport koosneb neljast osas. Esimeses osas antakse ülevaade kasutatud metoodikast, analüüsi eeldustest ja kirjeldatakse hinnatavaid stsenaariume. Teises osas esitatakse mõjude hindamise loogika ja hindamise tulemused. ...
 • Hoonetulekahjudel päästetööga ärahoitud varakahju hindamise metoodika 

  Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Saar, Indrek; Valge, Alar; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Päästeamet arvutab kindlustusfirmades kasutusel oleva metoodika alusel hoonetulekahjudes tekkinud varakahju suurust (ilma sisustuse maksumuseta). See ei näita päästemeeskonna tegevuse tulemuslikkust. Päästemeeskonna ...
 • Eluruumide tuleohutuse riskihindamise metoodika ja kodukülastuse ankeedi väljatöötamine 

  Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Tammepuu, Ants; Valge, Alar; Kull, Tarmo; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Probleem: Kodutulekahjude arv ning nende läbi hukkunud inimeste hulk Eestis on väga suur. Hetkel kasutuses olev kodukülastuse ankeet sisaldab väga palju andmeid, mille hulgas pole selgelt esile määratletud tuleohutust kõige ...
 • Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks ; Rakendusuuringu lõppraport 

  Mumma, Andres; Sarapuu, Jaanus-Arno; Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja ...