Show simple item record

dc.contributor.authorZirk, Grete
dc.contributor.otherVanari, Kätlin, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-31T05:52:18Z
dc.date.available2017-05-31T05:52:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1372
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.E-õpe kui koolitusmeetod organisatsioonis ; 2.E-õpe tulemuslikkuse hindamine ; 3.Empiiriline osa ; 3.1.Organisatsiooni kirjeldus ; 3.2.Empiiriliste andmete kogumine ; 3.3.Intervjuude ettevalmistamine, läbiviimine ja töötlemine ; 3.4.Intervjuu tulemused ; 3.5.Tulemuste arutelu ; 3.4.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöötajate arendamise üheks meetodiks on e-õpe. E-õpe on Internetis, Intranetis või veebis toimuv õpe, kus õppija omandab teadmisi, oskusi. E-õppe puhul on oluline selle ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine, kuna õppija iseseisvalt. Koolituse tulemuslikkuse hindamine võimaldab määrata, kas e-õppe kursusele seatud eesmärgid täideti, millist kasu sai organisatsioon, hinnata koolitusprotsessi juhtimist ning täiustada koolitust tulevikus. Varasemad uuringud (Kusnets 2007; Mäeorg 2006; Puust 2005; Vahur 2005) ning autori praktiline kogemus Maksu- ja Tolliametis näitab, et e-õppe tulemuslikkuse hindamine on väheuuritud valdkond. Sellest lähtuvalt on lõputöö probleem- milline on e-õppe kui koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamise võimalused ja neid mõjutavad tegurid MTA eõpikeskkonna Edutizer näitel. Antud töö eesmärgiks on analüüsida e-õppe kui koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamise võimalusi ja neid mõjutavaid tegureid Maksu- ja Tolliameti eõpikeskkonna Edutizer näitel. Eesmärgi saavutamiseks analüüsis autor teoreetilisi allikaid, viis läbi struktureeritud intervjuud Maksu- ja Tolliameti e-õppe ettevalmistajate, läbiviijate ning juhtidega ning kasutas induktiivset analüüsimis- ja tõlgendamismeetodit. E-õppe tulemuslikkuse hindamise analüüsimisel tugines autor Van Slyke, Kittener ja Belanger`i (2000); Marshalli ja Shriver`i (2000) ning Donald L. Kirkpatricku (1998) teoreetilistele seisukohtadele. Teoreetilistest seisukohtadest lähtuvalt jõuti järelduseni, et e-õppe tulemuslikkust aitab hinnata mudel, mis tagab süsteemse ülevaate tulemustest erinevatel tasanditel ning arvestab keskkonnast tulenevate tegurite mõjuga. Empiirilistest andmetest selgus, et Maksu- ja Tolliametis puudub e-õppe kursuste hindamiseks süsteem, kuid tulemustena tõi autor välja võimalused hindamiseks ja tegurid mis soodustavad või takistavad hindamist.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecte-õpeet_EE
dc.subjecthindamineet_EE
dc.subjectorganisatsioonidet_EE
dc.subjectkoolituset_EE
dc.subjectorganisatsiooniarenduset_EE
dc.titleE-õppe kui koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamine Maksu- ja Tolliameti näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record