Show simple item record

dc.contributor.authorKõvermägi, Beryl
dc.contributor.otherLõhmus, Mikk, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-25T07:29:52Z
dc.date.available2017-05-25T07:29:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1347
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Kohaliku omavalitsuse roll ühiskonnas ja regionaalpoliitikas ; 1.1.Kohaliku omavalitsuse üksuste olemus ja funktsioonid Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta põhimõtetest lähtudes ; 1.2.Eesti Regionaalpoliitika ja selle roll ühiskonnas ; 1.3.Kohalike omavalitsuste tulubaas ja selle mõju tegevuste realiseerimisel ; 2.Siseriiklikud keskkonnaprogrammid ; 2.1.Keskkonnaprogrammid, nende õiguslikud printsiibid ja rakendamine ; 2.2.Siseriiklike keskkonnaprogrammide põhimõtted välisriikudes ; 2.3.Rahvusvahelised keskkonnaprogrammid ja nende kasutamine Eestis ; 3.Keskkonnaprogrammi regionaalse jagunemise analüüs ; 3.1.Kasutatud uuringu metoodika ja valimi kirjeldus ; 3.2.Keskkonnaprogrammi elluviimine ja toetuste regionaalne jagunemine kohaliku omavalitsuse üksuste vahel ; 3.3.Uuringu järeldused ja võimalikud ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractAastate jooksul on kasvanud ka kohaliku omavalitsuse üksuste roll keskkonnapoliitika realiseerimisel. Samas pole aga lisandunud ülesannete täitmine vastavuses omavalitsusüksuste tulubaasiga ning on jäetud arvestamata vajalike üldiste kulude ja omaosaluse katmise võimalustega. Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi elluviimist ja toetuste jagunemist kohalike omavalitsuste üksuste vahel. Töös püstitati järgmine hüpotees: Regionaalsed tuluerinevused ning erinev haldussuutlikkus võimaldab keskkonnaprogrammi toetusi taotleda ja kasutada vaid tulukamatel kohaliku omavalitsuse üksustel. Lõputöös on 47 lehekülge ning töö on kirjutatud eesti keeles. Lõputöös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ning andmekogumismeetodina ankeetküsimustikku. Töö käigus jõuti järeldusele, et regionaalsed tuluerinevused pole takistanud vähem tulukamatel kohaliku omavalitsuse üksustel taotleda keskkonnaprogrammi toetusi. Suures osas on omavalitsusüksuste poolt esitatud projektitaotlused leidnud rahastamist. Vähesed diferentsid ilmnesid vaid eraldatud summade ja toetuste taotlemise kordade arvus, mille põhjuseks ei pea autor kohaliku omavalitsuse üksuste erinevat haldussuutlikkust ja tuluerinevusi, vaid nende enda vähest initsiatiivikust, madalat motiveerituse taset ning suutmatust ideid genereerida ja neid projektide läbi realiseerida.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkeskkonnapoliitikaet_EE
dc.subjectkeskkonnaprogrammidet_EE
dc.subjectkohalikud omavalitsusedet_EE
dc.subjectregionaalpoliitikaet_EE
dc.titleSA Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitoetuste elluviimine ja regionaalne jagunemine kohaliku omavalitsuse üksuste vahelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record