Show simple item record

dc.contributor.authorTamsalu, Marju
dc.contributor.otherVanaisak, Ülle, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-01-23T13:46:14Z
dc.date.available2017-01-23T13:46:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/993
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Ülevaade alaealiste komisjoni rollist ja koostööst võrgustikega ; 1.1. Alaealiste komisjonide kujunemine ning alaealiste komisjonid Järvamaal ;1.2. Alaealiste mõjutamiseks loodud võimalused tuginedes õigusaktidele ; 1.3. Võrgustikutöö Järva maakonnas ; 2. Järva maakonna ametnikud mõjutusvahendi kohaldamisest ja võrgustikutöö toimimisest ; 2.1. Uurimistöö eesmärk, metoodika ja valim ; 2.2. Alaealiste õigusrikkumiste ja alaealiste komisjoni saadetud materjalide analüüs ; 2.3. Järva maakonna ametnike küsitluste vastuste analüüs ; 2.4. Järeldused ja ettepanekud mõjutusvahendite kohaldamiseks ja võrgustikutöö toimimiseks ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTeema on aktuaalne, kuna võrgustikutöö toimimine on oluline alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumiste ennetamiseks ning seda peetakse üleriigiliselt tähtsaks. Varem ei ole uuritud alaealiste komisjoni ja võrgustiku koostööd, seega on teemakäsitlus uudne. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida 2007.- 2010. aasta Järva Maavalitsuse alaealiste komisjoni praktikat mõjutusvahendite kohaldamisel ning tuua välja tendentsid enamkasutatavatest mõjutusvahenditest ja nende rakendamise seotusest võrgustikutööga. Lõputöös püstitati uurimisküsimus: Kas ebatõhusa võrgustikutöö tõttu kohaldatakse alaealisele õigusrikkujale mõjutusvahenditest vähem vestlusele suunamist spetsialistide juurde, käendust, sotsiaalprogrammides osalemist või üldkasulikku tööd? Eesmärkide saavutamiseks analüüsiti Järva maakonnas alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumisi, alaealiste komisjoni saadetud alaealistele kohaldatud mõjutusvahendeid ning võrgustikutööd mõjutusvahendite kohaldamisel. Selleks viidi läbi uuring kahes osas, milles kasutati kvalitatiivset andmekogumismeetodit. Uuringu käigus analüüsiti esmalt alaealiste õigusrikkumiste statistikat ning viidi läbi dokumendianalüüs Järva Maavalitsuse alaealiste komisjoni aastaaruannetest ja komisjoni istungite protokollidest. Teiseks koostati struktureeritud küsitlus ning küsitleti Järva Maavalitsuse alaealiste komisjoni ning selle võrgustiku liikmeid. Küsimustikule vastas 17 inimest. Küsimustikus käsitleti mõjutusvahendite kohaldamist AK-s ning nende efektiivsust, võrgustiku koostööd ning ettepanekute tegemist AK-i ja võrgustiku koostöö parandamiseks alaealise ja lapsevanemaga alaealisest õigusrikkuja parimaks mõjutamiseks. Seejärel viidi läbi kvalitatiivne tekstianalüüs.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectalaealisedet_EE
dc.subjectalaealiste komisjonidet_EE
dc.subjectmõjutamineet_EE
dc.subjectnooredet_EE
dc.subjectõigusrikkumisedet_EE
dc.titleJärva maavalitsuse alaealiste komisjoni praktika ja selle seos piirkonna võrgustikutööga aastatel 2007-2010et_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record