Show simple item record

dc.contributor.authorMeho, Enely
dc.contributor.otherVanaisak, Ülle, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-01-23T08:58:57Z
dc.date.available2017-01-23T08:58:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/986
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Alaealise õigusrikkuja kujunemise sotsiaalsed põhjused ; 2. Noore õigusrikkuja karistamine ja mõjutamine ; 2.1. Karistamise mõju alaealisele õigusrikkujale ; 2.2. Alaealistele kohaldatavad mõjutusvahendid Eesti kriminaalõiguses ; 3. Alaealiste poolt toime pandud väärteod Kristiina linnaosas 2006-2010 aastal ja nende seos alaealiste komisjoni praktikaga ning alaealiste jaoks mõjuvaima karistuse väljaselgitamiseks kasutatud empiirilise uurimuse metoodika ja valim ; 3.1. Statistiliste andmete analüüs ; 3.2. Intervjuud ja intervjuude valim ; 3.3. Ankeetküsitlus ja selle valim ; 3.4. Alaealiste komisjoni suunatud noorte sotsiaalse tausta analüüs ; 4. Alaealiste poolt toime pandud väärteod Kristiine linnaosas 2006-2010 aastal ja nende seos alaealiste komisjoni praktikaga ning 14-18 aastaste koolinoorte jaoks mõjuv karistus ; 4.1. Alaealiste poolt toime pandud väärteod Kristiine linnaosas ; 4.2. Kristiine linnaosa alaealiste komisjoni praktika aastatel 2006-2010 ; 4.3. Koolinoorte hinnangud karistuste ja karistamise kohta ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida Kristiine linnaosa alaealiste komisjoni 2006 - 2010 aasta praktikat süüvõimeliste alaealiste mõjusaks mõjutamiseks, arvestades nende sotsiaalset tausta ja endi hinnanguid karistusest. Eesmärgi saavutamiseks: - Koostati teoreetiline ülevaade alaealiste õigusrikkujate kujunemise sotsiaalsete põhjuste, mõjutamise ja karistamisega seotud teooriate ja mõjutusvahendite kohta Eesti karistusõiguses. - Analüüsiti ja koostati lühiülevaade Kristiine linnaosa alaealiste väärtegude 2006 – 2010 statistikast ning Kristiine alaealiste komisjoni praktikast mõjutusvahendite kohaldamisel, tuues välja tendentsid ja võimalused nende seotusega sotsiaalsest taustast. - Intervjueeriti alaealiste väärteorikkumisi menetlevaid ametnikke komisjoni saadetavate materjalide osas, komisjoni liikmeid komisjonis määratavate mõjutusvahendite ja noorte õigusrikkujate sotsiaalse tausta osas ning viidi läbi ankeetküsitlus 14-18 aastaste noorte hulgas, mis sisaldas küsimusi neile kohaldatud karistuste, alaealiste komisjoni ning nende jaoks mõjusate karistuste kohta.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectalaealisedet_EE
dc.subjectalaealiste komisjonidet_EE
dc.subjectalaealiste kuritegevuset_EE
dc.subjectkaristusedet_EE
dc.subjectmõjutamineet_EE
dc.subjectnooredet_EE
dc.subjectsüü (jur.)et_EE
dc.subjectväärteodet_EE
dc.subjectõigusrikkujadet_EE
dc.titleSüüvõimeliste alaealiste osakaal, kohaldatud mõjutusvahendid ja nende mõjusus ning õigusrikkujate sotsiaalne taust Kristiine linnaosa alaealiste komisjoni 2006 - 2010 aasta praktika põhjalet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record