Show simple item record

dc.contributor.authorKotter, Margus
dc.contributor.otherRaik, Vilve, juhendaja
dc.contributor.otherHaak, Krista, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2016-06-28T07:45:11Z
dc.date.available2016-06-28T07:45:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/97
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Motivatsiooni teaduslikud käsitlused ; 1.1.Motivatsioon, motiveerimine ja selle tegurid ; 1.2.Erinevate motivatsiooniteooriate rakendusvõimalused ; 1.3.Seosed organisatsiooni eesmärkide ja motivatsioonivahendite vahel ; 2.Empiiriline uuring Politsei- ja Piirivalveameti ametnike motivatsioonist ; 2.1.Uue organisatsiooni PPA kujunemine ; 2.2.Uurimismetoodika ja valim ; 2.3.Organisatsiooni liikmete arvamused ja ootused motivatsioonisüsteemile ; 2.4.Organisatsiooni eesmärkide täitmist toetava motivatsioonisüsteemi loomine ja selle rakendamise võimalused ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loetelu ; Tabelite ja jooniste loeteluet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on välja töötada organisatsiooni eesmärkide saavutamist toetav motivatsioonisüsteem PPA-s koos rakendusettepanekutega. Töö on rakendust loov uurimustöö. Läbi erinevate teooriate käsitlemise jõuti töös teadmiseni, et ühest motivatsioonisüsteemi ei ole olemas, mida oleks võimalik rakendada universaalselt kõigis avalik-õiguslik organisatsioonides. Iga organisatsioon peab välja töötama oma motivatsioonisüsteemi, arvestades organisatsiooni eesmärke ja seal töötavate inimeste vajadusi. Läbi empiirilise uuringu, milleks kasutati kaardistusmeetodit (Survey) jõuti järeldusele, et organisatsiooni liikmete vajadused ühtivad varasemalt analoogsete läbiviidud uuringutega ja rahulolematud oldi eelkõige väliste motivaatorite kohaldamisega. Töös jõuti autori seisukohalt PPA-le sobiva motivatsioonisüsteemi mudelini, mis toetub teoreetilistele seisukohtadele ja arvestab organisatsiooni erisustega. Väljapakutav mudel arvestab organisatsiooni tegevuskeskkonda ja selle kitsaskohti sh piiratud rahalisi võimalusi, organisatsiooni poolt sõnastatud eesmärke ning võimaldab probleemikeskset lähenemist. Mudeli rakendamiseks tehti konkreetsed ettepanekud, mis kokkuvõtlikult moodustabki välja töötatud motivatsioonisüsteemi.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmotivatsioonet_EE
dc.subjectmotivatsioonisüsteemidet_EE
dc.subjectjuhtimineet_EE
dc.subjectstrateegiline planeerimineet_EE
dc.subjectavalik sektoret_EE
dc.subjectorganisatsioonidet_EE
dc.titleOrganisatsiooni eesmärkide saavutamist toetav motivatsioonisüsteem Politsei- ja Piirivalveameti näitelet_EE
dc.title.alternativeMotivation System that Supports the Achievement of Organizational Objectives, of the Police and Border Guard Board as an exampleet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record