Show simple item record

dc.contributor.authorBaškirov, Tauno
dc.contributor.otherRüü, Marko, juhendaja
dc.contributor.otherEster-Tani, Sigrid, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-12-20T08:18:40Z
dc.date.available2016-12-20T08:18:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/892
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Korstnapühkimine Eestis ; 1.1.Korstnapühkimise ajaloost ja korstnapühkija ülesanded tänapäeval ; 1.2.Kostnapühkijate ülesannetest ENSV-s ; 1.2.1.Korstnapühkija väljaõpe ENSV-s ; 1.2.2.Korstnapühkija eksam ENSV-s ; 1.3.Korstnapühkija väljaõpe Eestis 21. sajandil ; 1.4.Korstnapühkija kutseomandamine Eestis ; 1.5.Korstnapühkimise meetodid ; 2.Uuring kütteseadmete puhastamise kaasaegsete meetodite õpetamise vajadusest ; 2.1.Ankeetküsitlus I kutsetaseme korstnapühkijate seas ja tulemused ; 2.1.1.Tööstaaž, kutseeksami sooritamise aasta, tegutsemine korstnapühkijana, tööpiirkond ; 2.1.2.Korstnapühkijate töömaht, töökoormus ja vastajapoolne hinnang oma pädevusele korstnapühkimistööde teostamisel ; 2.1.3.Korstnapühkimine, traditsioonilised ja kaasaegsed meetodid ning nende meetodite võrdlus ; 2.1.4.Korstnapühkijate väljaõpe ning seal õpetatavad meetodid ; 2.2.Intervjuude kokkuvõte korstnapühkijate koolitajate ja eksaminaatorite Leo Kalme ja Koit Koppeliga ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; 3.1.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesolev töö on uurimustöö, mille käigus selgitatakse välja kütteseadmete puhastamise kaasaegsete meetodite õpetamise vajadus. Käesolev uurimustöö on kirjutatud eesti keeles ja sisaldab inglise keelset kokkuvõtet. Töö koosneb mõistetest, sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõttest ja kuuest lisast, kokku viiekümne kuuel leheküljel. Uurimustöös kasutatakse kahte uurimismeetodit, kvantitatiivset ankeetküsitlust ja kvalitatiivset süvaintervjuud. Esimeses osas käsitleb autor korstnapühkijate staatust ja ülesandeid tänapäeval, korstnapühkimist ENSV-ajal, korstnapühkijate väljaõpet 21.sajandil, korstnapühkijate kutseomistamist ja kaasaegseid kütteseadmete puhastamise meetodeid. Teises osas selgitatakse välja kaasaegsete meetodite õpetamise vajadus, millisel määral kaasaegseid meetodeid kasutatakse ja millises mahus neid õpetatakse. Kolmandas osas tehakse uurimistulemustest järeldused ja vastavalt nende põhjal ettepanekud. Viiakaasaegsete meetodite kasutamise pädevused korstnapühkija kutsestandardisse. Antud muudatus looks aluse kaasaegsete meetodite kasutamisoskuse hindamiseks kutseeksamil. Tuua kütteseadmete puhastamist käsitlevasse juhendisse kaasaegsete meetodite käsitluse, mida saaks kasutada korstnapühkijate väljaõppes. Korstnapühkimistööde juhendisse lisada kaasaegsete meetodite osa, mida saaks kasutada korstnapühkijate väljaõppes. Praktika ümbervaatamise kaasaegsete meetodite õpetamise osas.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectküttesüsteemidet_EE
dc.subjectküttekoldedet_EE
dc.subjectkorstnapühkijadet_EE
dc.titleKüttesüsteemide kaasaegsete puhastamismeetodite õpetamise vajaduset_EE
dc.title.alternativeThe necessity of teaching contemporary cleaning methods for heating applianceset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record