Show simple item record

dc.contributor.authorPrants, Raigo
dc.contributor.otherSaar, Indrek, juhendaja
dc.contributor.otherUulimaa-Margus, Ulvi, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2016-06-27T10:26:42Z
dc.date.available2016-06-27T10:26:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/84
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Ajateenijate hoiakute kujundamine ajateenistuse jooksul ; 1.1.Hoiakuid kujundavate tegurite tuvastamine Bronfernbrenneri bioökoloogilise teooria alusel ; 1.2.Hoiakute kujundamine Lewini muutuste juhtimise teooria kontekstis ; 1.3.Hoiakute kujunemine väljaõppeliselt Kohlbergi moraalse arengu teooria kohaselt ; 2.Dokumendianalüüs sisemäärustiku ja SBK õppekava seostamiseks ajateenijate hoiakute kujunemisega ; 2.1.Dokumendialanalüüsi metoodika ; 2.2.Sisemäärustik ja noorsõdurite hoiakute kujundamine SBK jooksul ; 2.3.Sõdurbaaskursuse õppekava ja hoiakute kujundamine ; 3.Maaväes teenivate 18-27 aastaste ajateenijate osas empiirilise uurimuse läbiviimine ; 3.1.Uurimustöö metoodika ; 3.2.Valimi ning hoiakute kirjeldus 10 nädalase perioodi alguses ja lõpus ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loetelu ; Jooniste ja tabelite loeteluet_EE
dc.description.abstractMagistritöö aineks on seose hindamine sõduribaaskursuse ja ajateenijate hoiakute muutuse vahel. Magistritöö eesmärgiks on hinnata sõdurbaaskursuse mõju ajateenijate hoiakute muutusele. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks uurimisküsimus, millest esimesega uuritakse, kas sõjaline väljaõpe koos kaitseväelaste käitumise ja kaitseväe eetika õpetamisega muudab ajateenijate hoiakuid 10 nädalase sõduribaaskursuse jooksul? Teise küsimusega uuritakse, milliste õppekavaliste või õppekava väliste tegurite tulemusena muutuvad või ei muutu 10 nädalase sõduribaaskursuse jooksul ajateenijate hoiakud? Uurimuse fookuses on siseturvalisuse tagamine sõjalise kaitse võtmes. Uurimisküsimustele vastamiseks püstitati neli uurimisülesannet. Esimeseks ülesandeks oli anda ülevaade hoiakute kujundamise metoodikast sõjaväestatud organisatsioonis läbi sotsiaalteadusliku prisma. Teiseks ülesandeks oli analüüsida kaitseväe väljaõppe raamdokumentide seoseid noorsõdurite hoiakute kujundamise teoreetilise käsitlusega. Kolmandaks ülesandeks oli analüüsida ajateenijate hoiakute muutust 10 nädalase sõduribaaskursuse jooksul. Ning neljandaks oli uurimistulemuste baasil sünteesida ettepanekuid sõduribaaskursuse õppekava täiendamiseks kaitseväeliste hoiakute kujundamise osas. Uurimuse teoreetilisteks lähtekohadeks on Bronfenbrenner’i (Berk 2000 ref Paquett & Ryan 2001; Bronfenbrenner 1979) bioökoloogiline kontseptsioon keskkonna mõju kohta indiviidi arengule ja Scheini poolt täiendatud Lewini muutuste juhtimise kolme astmeline teooria (Schein 1995). Samamoodi Clinton A. Culp’i (2012) doktoritöö „The Pedagogy of Moral Reasoning of U.S. Marine Corps Lieutenants while at The Basic School“, milles uuritakse ohvitseride hoiakute muutust Lawrence Kohlberg’i moraalse arengu teooria (Kohlberg & Hersh 1977) ning Albert Bandura sotsiaalkognitiivse teooria (Bandura 1991 ref Culp 2012: 23-26) lähtepunktidest. Empiirilise uurimuse objektiks on 17-27 aastased Kirde- ja Põhja Kaitseringkonna 2013 aasta jaanuarikuus sõduribaaskursust alustanud ajateenijad ning samaealised kaitseväes käimata noorukid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectajateenijadet_EE
dc.subjectreservväelasedet_EE
dc.subjectriigikaitseet_EE
dc.titleAjateenijate hoiakute muutmine sõduribaaskursuse jooksulet_EE
dc.title.alternativeChanges in the Attitudes of Recruits during Soldiers Basic Courseet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record