Now showing items 1-20 of 42

  • Drooniterrorismi tehnoloogiad, nende rakendamisviisid ja võimalikud kasutajad 

   Belova-Dalton, Oksana; Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Üleilmse terrorismiindeksi järgi arenevad mehitamata õhusõidukid ehk droonid kiiresti ja muudavad konfliktide läbiviimise viisi. See on ka terrorirünnakute puhul esilekerkiv suundumus, kuna terrorirühmitused, nagu ISIS, ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2023 (8) : Asümmeetria võimalikud põhjused tolli- ja kaubandusstatistikas 

   Saar, Indrek; Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Kaubandusstatistika asümmeetria terminiga tähistatakse olukorda, kus bilateraalset ehk kahe riigi vahel toimuvat kaubavoogu kirjeldavas statistikas ei lange ühe riigi ekspordivoog kokku teise riigi impordivooga. Sellist ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2022 (7) 

   Kuuse, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
   Tehnoloogia arengul ja sotsiaalmeedia populaarsuse kasvul on olnud märkimisväärne mõju finantsturgudele, mis on loonud mitmeid uusi rahastamisvõimalusi erinevateks ettevõtmisteks. Viimastel aastatel on palju tähelepanu ...
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 21: Changing global security architecture 

   Kask, Kristjan, kaasautor; Huotari, Vesa, kaasautor; Hauser, Gunther, kaasautor; Olech, Aleksander, kaasautor; Balog, Péter, kaasautor; Savimaa, Raul, peatoimetaja; Rätsepp Triin, toimetaja; Vanamölder, Lauri, toimetaja; Taylor, Mark, keeletoimetaja; Garshnek, Jan, kujundaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   It is our great pleasure to introduce the current and twenty-first issue of the Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences. The Proceedings publishes articles and studies which are predominantly focused on ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2022 (6) 

   Udde, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Toimetistes antakse ülevaade ühiselt maksusoodustuste deklareerimisest Eestis. Suurem tähelepanu on pööratud kehtivale tulumaksuseadusele, mille alusel ei saa abikaasad enam ühist tuludeklaratsiooni esitada. Peamine fookus ...
  • Valgevene piirikriisi õppetunnid 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   22. veebruaril 2022. aastal korraldas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut ingliskeelse veebiseminari Valgevene piirikriisi õppetundidest. Üritusel anti ülevaade ja jagati kogemusi 2021. aasta probleemidest Läti, ...
  • Erinevad arusaamad terminitest siseturvalisus, sisejulgeolek ja sisekaitse 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Siinses ülevaates koondatakse erinevad arusaamad terminitest siseturvalisus, sisejulgeolek ja sisekaitse. Eesmärk on algatada turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas diskussioon väljendite üle, mida kasutatakse paraku tihti ...
  • Prümi lepingu ja otsuse rakendamisest 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   See kirjutis annab tutvustava ülevaate Prümi lepingu loomisest, toimimisest ja sellele osaks saanud mõningasest kriitikast. Vajadus sõlmida Prümi leping tulenes Schengeni ja Euroopa Liidu (EL) laienemise järel Euroopa ...
  • COVID-19 pandeemiast ja infodeemiast tingitud väljakutsed Terviseametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Riigikantselei strateegilisele kommunikatsioonile 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Uuringus käsitletakse nii pandeemia kui infodeemia levikut väljakutsena Eesti riigi strateegilisele kommunikatsioonile, Terviseametile ning Politsei- ja Piirivalveametile. Vajaliku teabe saamiseks viidi läbi Riigikantselei, ...
  • Mehitamata õhusõidukite kasutamine piiril 

   Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Mõttepaberi eesmärk on kaardistada teemad, mis on mehitamata õhusõidukite piiril rakendamise kontekstis aktuaalsed: droonide rakendamisega kaasnev lisavõimekus piiritsooni seires, seirevõimekuse tõhustumisega tekkinud ohud ...
  • Foreign (terrorist) fighters and their families in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania, (northwestern) Russia and their impact on Estonia 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Foreign terrorist fighters (the FTFs) or jihadist terrorists and their wives and children returning to their countries of origin after the fall of the ISIS caliphate in Syria has created a great pressure on the institutions ...
  • Hübriidsõjad ja hübriidsed ohud: Kas nende kaardistamiseks oleks vaja andmebaasi? 

   Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Global Terrorism Database (GDT), mis on loodud Marylandi ülikoolis (USA) ning sisaldab teavet riigisiseste ja rahvusvaheliste terrorirünnakute kohta terves maailmas ajavahemikul 1970–2019, käsitleb rohkem kui 200 000 ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2021 (5) 

   Schmuul, Eliise (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised ...
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 20: Security challenges during covid - 19 : lessons learned and perspectives 

   Sazonov, Vladimir, peatoimetaja; Piip, Triin, tegevtoimetaja; Ombler, Mati, kaasautor; Kozłowski, Grzegorz, kaasautor; Sliwa, Zdzislaw, kaasautor; Ruzsonyi, Peter, kaasautor; Laanemaa, Elen, kaasautor; Hatšaturjan, Aida, kaasautor; Belova-Dalton, Oksana, kaasautor; Jalakas, Epp, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   It is our great pleasure to introduce the current and twentieth issue of the Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences. The Proceedings publish articles and studies which are predominantly focused on modern ...
  • Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Vaadeldakse üksikasjalikumalt mõningaid terrori- ja kuritegelike rühmituste üldisemaid sarnasusi, mida on võimalik liigitada järgmiselt: 7 TERRORISMI JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VAHELINE SEOS • liikmed (nt värvatavad ...
  • Kohaliku piiriliikluse rakendamise eripära Eestis ja lähiriikides (Soome, Läti, Leedu ja Poola) 

   Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   See mõttepaber annab ülevaate kohaliku piiriliikluse eri tahkudest ja nende tekkepõhjustest, samuti EL-i määrusest 1931/2006, mida tuntakse kohaliku piiriliikluse määruse nime all. See määrus kujutab endast Schengeni ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2021 (4) 

   Güldenkoh, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Selles töös kirjeldatakse ja selgitatakse Eesti raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisarvestuses kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamise põhimõtteid näidete põhjal. kaubaga kaasneva maksukohustise ...
  • Further possibilities of the European union agency eu-LISA in Estonia 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   In 2011, with the adoption of the Basic Regulation, an agency under the European Union (EU) was set up: European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ...
  • Hiina mõju Eesti turvalisusele ja julgeolekule 

   Koort, Erkki; Piip, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Selles mõttepaberis tuuakse välja mitmeid Eesti jaoks olulisi valdkondi, millele tuleks Hiina kasvavat mõjuvõimu arvestades teravdatud tähelepanu osutada. Riskide maandamine või nendega leppimine on võimalik valdkondliku ...
  • Euroopa Liidu agentuuri eu-LISA edasised võimalused Eestis 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   2011. aastal loodi alusmääruse vastuvõtmisega Euroopa Liidu (EL) alla kuuluv agentuur: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA). Agentuur alustas ...