Show simple item record

dc.contributor.authorNovikov, Jevgeni
dc.contributor.otherUdu, Kiira, juhendaja
dc.contributor.otherKarafin, Ain, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-09T06:44:06Z
dc.date.available2016-08-09T06:44:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/529
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Täiskasvanu õppimine ja tuleohutusalane teadlikkus ; 1.1.Täiskasvanu õppimine ja õpetamine ; 1.1.1.Täiskasvanu õpetamine ja elukestev õpe ; 1.1.2.Õpimotivatsioon ja -takistused ; 1.1.3.Õppemeetodid ; 1.2.Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuringud ; 1.2.1.Uuringute tutvustus ja lühiülevaade ; 1.2.2. Uuringute sisendnäitajate tulemused 2010 ja 2013 ; 2.Uurimuslik osa ; 2.1.Empiirilise uurimuse eesmärgid ja uurimisküsimused ; 2.2.Uuringu metoodika ; 2.3.Uuringu valim ; 2.4.Uurimuse tulemused ja analüüs ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractUurimustöö eesmärgiks oli uurida, kas ja millist mõju avaldavad tuleohutusettevõtete poolt läbiviidud koolitused asutuste personali ehk tööealise elaniku ohutuskäitumisele väljaspool nende töökohta, nende koduses keskkonnas. Eesmärgi väljaselgitamiseks sõnastas autor uurimisülesanded, milledest tulenevalt tutvus täiskasvanute õppimise olemuse ja metoodika teoreetilise baasiga ning andis ülevaate Päästeameti tellitud täiskasvanud elanikkonna tuleohutusalase teadlikkuse uuringute tulemustest aastatel 2010 ja 2013. Autor viis läbi kvalitatiivsel meetodil poolstruktureeritud intervjuud tuleohutusettevõtete koolitajatega ja kvantitatiivsel meetodil anonüümse ankeetküsitluse. Uuringust selgus, et tuleohutuskoolitustel osalenute tuleohutusalased teadmised, hoiakud ja käitumine on paljude näitajate poolest märgatavalt kõrgemad kui teoorias võrreldud teadlikkuse uuringu tulemused. Intervjueeritavate vastused andsid veendumuse, et koolituste järel on tuleohutuse teema koduses keskkonnas käsitlemine väga tõenäoline. Saadud tulemustest saab järeldada, et koolitusel saadud teadmised on mõjutanud inimeste hoiakuid ja seeläbi ka ohutuskäitumist. Lähtuvalt uuringu tulemustest tegi autor ettepanekud tuleohutuskvaliteedi tõstmise osas ning leidis võimalikud koostöökohad tuleohutuskoolitusi läbiviivate ettevõtete ja Päästeameti ennetustöö valdkonna tegevustes.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectandragoogikaet_EE
dc.subjectennetustööet_EE
dc.subjecttuleohutuset_EE
dc.titleAsutuste tuleohutuskoolituste efektiivsis tööealise elaniku ohutuskäitumisele koduses keskkonnas Lääne regiooni nelja asutuse näitelet_EE
dc.title.alternativeEffectivity of fire safety trainings for working-age habitant’s safety behaviour in their home enviroment based by an example of four companies in Western regionet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record