Now showing items 1-1 of 1

    • Motivatsioon ja tööga rahulolu Anija valla näitel 

      Juganson, Liina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesolev lõputöö koosneb kolmest peatükist ning nende alapeatükkidest. Esimeses peatükis ehk teoreetilises osas antakse ülevaade motivatsiooni mõistest ja selle tähtsusest organisatsioonis, tutvustatakse F. Herzbergi ...