Recent Submissions

 • Sissejuhatus õigusesse 

  Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
 • Ühinguõigus 

  Värv, Age (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Konspektis käsitletakse Eesti õigussüsteemis reguleeritud ühinguid (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, mittetulundusühing) ning sihtasutust. Samuti on puudutatud füüsilisest isikust ettevõtjaga ...
 • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

  Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
 • Riigiõigus : Ülevaatekonspekt 

  Mõttus, Aaro (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesoleva ülevaatekonspekti näol on tegemist Sisekaitseakadeemias 2002. aastal ilmunud samasuguse pealkirjaga teose teise, täiendatud ja kaasajastatud väljaandega. 2002. aasta väljaandest erineb käesolev ennekõike selle ...
 • Tööõigus 

  Küngas, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Tööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. ...
 • Sissejuhatus avalikku haldusesse 

  Oppi, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Mõiste haldus on laiemas tähenduses iga korraldav, eesmärgistatud tegevus. Selle kandjaks võib olla indiviid, kes haldab oma asju, vara jne, või ka ettevõte, ühing, riik jms. Seetõttu võib haldust defineerida füüsilise või ...
 • Riigivaraõigus 

  Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Aine "Riigivaraõigus" seostub otseselt või kaudselt igaühega meist. See, kui tõhusalt riigivara kasutatakse, määrab meie - Eesti rahva - heaolutaseme ja meie tarbivate heaoluteenuste hulga. On öeldud, et meie materiaalne ...
 • Rahvastikuõigus : Teine, muudetud trükk 

  Kopamees, Veiko (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Rahvastikuõigus on tinglik mõiste, millega hõlmatakse kodakondsuse ja välismaalaste õigusliku seisundiga seonduvaid valdkondi, mis oma olemuselt üldjuhul kuuluvad riigiõiguse ja haldusõiguse reglueerimisalasse. Rahvastikuõiguse ...
 • Kohaliku omavalitsuse funktsioneerimine ja õigus 

  Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  See konspekt on koostatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade kohaliku omavalitsuse õigusest dogmaatikas ning selle õiguse praktilisest rakendamisest. Dogmaatika mõistmiseks on vaja teada selle ajalugu ja teooriaid - ...
 • Haldusõigus : üldosa 

  Mikiver, Monika; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2001)
  Kuna haldusõiguse üldosa loengukonspekt kajastab 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid haldusmenetluse, asendustäitmise ja sunniraha ning riigivastutuse seadusi, on see kasutatav ka riigiametnike abivahendina igapäevases töös. ...
 • Eraõigus : Ülevaatekursus : Teine trükk 

  Sein, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2004)
  Era- ja avaliku õiguse norme ei saa täielikult eristada, vaid nad on üksteisega mitmeti seotud. Näiteks sisaldavad tööõigus ja konkurentsiõigus kõrvuti nii era- kui ka avalikõiguslikke norme.
 • Avaliku teenistuse õigus 

  Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Ükski riik ei toimi ilma riigiteenistuseta. Kui riiki juhivad demokraatlikus õigusriigis põhiseaduse alusel moodustatud riigiorganid (parlament ja valitsus), siis riiklikke otsuseid viivad ellu ja riigi igapäevasid jooksvaid ...
 • Olemise õigus 

  Raska, Eduard (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Hea lugeja, hoiad enda käes Eesti õigusteaduse ja kriminoloogia grand old man Eduard Raska viimast käsikirja, mille vanameister jõudis vaid loetud päevad enne meie hulgast lahkumist kirjastamiseks üle anda. Seepärast on ...
 • Tööõigus 

  Orumaa, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Tööõiguse õppevahend on koostatud kasutamiseks eelkõige huvilisele, kes soovib saada ülevaadet Eestis 2010. aasta alguses kehtivast tööõigusest. Lisaks püütakse õppevahendiga anda lugejale arusaam, miks on tööõigus täna ...
 • Sissejuhatus õigusesse : näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde 

  Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Konspekti eesmärk on anda kokkuvõtlik ja ametniku praktika vajadustest lähtuv ülevaade õigusest ja selle rakendamisest üksikjuhtumi lahendamisel. Konspektis võetakse lühendatult ja lihtsustatult kokku muudes õppematerjalides ...
 • Pärimisõigus : 2., täiendatud trükk 

  Mikk, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Õpiku koostamisel on eelkõige silmas peetud pärimisõiguse põhitõdede tutvustamist ja pärimisõiguse käsitlemist läbi seoste teiste tsiviilõiguse valdkondadega, osana terviklikust eraõiguse süsteemist. Pärimisõigus on tihedalt ...
 • Avaliku teenistuse õiguslikud alused 

  Tavits, Gaabriel (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Raamat annab hea ja kompaktse ülevaate uuest avaliku teenistuse seadusest. Kuigi põhitähelepanu on pööratud ametnike teenistussuhte uue regulatsiooni tutvustamisele, võrdleb autor uue ATSi sätteid samalaadseid suhteid ...
 • Sissejuhatus õigusesse : kaasused 

  Käbi, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  See õppeaine annab arusaama õiguse põhimõistetest ja tutvustab õiguse süsteemi, avades eri õigusvaldkondade põhiolemuse valdkonna põhimõistete kaudu. Lisaks saad ettekujutuse õigusliku mõtlemise põhiolemusest: kuidas leida ...
 • Eraõigus : Kaasused 

  Lunkova, Olga; Sein, Karin; Värv, Age (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Iga eraõigusliku kaasuse lahendamisel peame esitama küsimuse: kes nõuab kellelt mida mille alusel? Aga isegi siis, kui me oleme leidnud ühe või mitu näiliselt sobivat nõude alust, ei saa me kohe teha otsust, kas poolel on ...