Recent Submissions

 • Tuleohutuse seadus: kommenteeritud väljaanne 

  Tikan, Mari; Tähe, Tagne; Rannala, Maret; Kroonberg, Riina; Terep, Tarmo; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Väljaandes leiavad käsitlemist tuleohutuse seaduse sätted koos viimaste, 2023. aastal jõustunud ja kehtivate muudatustega. Väljaande eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja ...
 • Päästejuhised keemiaõnnetustel 

  Unknown author (Päästeamet, 2017)
 • Päästetööd : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Päästetööde kursus on osa valikõppeainest „Sisekaitseõpe“ gümnaasiumi õpilastele. Õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele ainekava eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Päästetööde kursus ...
 • Pääste ja esmaabi üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Pääste ja esmaabi üldkursuse õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele seatud eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Pääste ja esmaabi üldkursus on üks valikõppeaine „Sisekaitseõpe“ ...
 • Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

  Unknown author (Siseministeerium ja Riigikantselei, 2018)
  Sinu käes on käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. Vaatamata sellele, et riik peab aitama kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ...
 • Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel 

  Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Georg Ambach on kirjutanud 1999. aastal raamatu „Tulekahjuekspertiisi ettevalmistamine ja määramine tulekahju kohtueelsel uurimisel“. Kuna raamatu juriidiline pool pole enam kehtivate õigusaktidega kooskõlas, siis on ...
 • Orgaaniline keemia 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesolev õppevahend on koostatud mitmete varem väljaantud kõrgkooli õpikute abil ja on mõeldud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala üliõpilastele õppeaine RAKENDUSKEEMIA vastava osa õppimisel. Pearõhk on pööratud ...
 • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
 • Päästetöö juhtimise taktikalised alused I ja II juhtimistasandile 

  Mumma, Andres; Tammik, Andre (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused ...
 • Tuleohutusülevaatuste subjektide valiku metoodika 

  Valge, Alar; Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Probleem: Tuleohutusjärelevalve toimub riskipõhiselt ja selle objektide valimiseks on koostatud mitmeid metoodikaid, sh „Elamute riskihindamise metoodika“ ja „Mitteelamute riskihindamise metoodika“. Vaja on metoodikat, ...
 • Tööstusettevõtete tuleohutus 

  Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Õppevahend on kasutamiseks SKA Päästekolledži rakenduskõrgharidusõppe päästeteenistuse erialal eeskätt õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ...
 • Suitsusukeldumise tehnika tulekahjudel 

  Šarin, Igor; Soontalu, Marko; Moor, Madis ([Tallinn] : Sisekaitseakadeemia, 2017, 2017)
  Iga tulekahju arenguga kaasneb kõrge temperatuur ning tekivad põlemisgaasid ja suits, mis raskendavad oluliselt päästetöid ja tekitavad lisakahjustusi. Päästjad peavad kasutama päästetöödel enda kaitseks kuumuse ja mürgiste ...
 • Päästetöö terminite seletav sõnaraamat 

  Ivanov, Vadim; Angelstok, Feliks; Ojala, Tarvi; Marvet, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Päästetööde seletav sõnaraamat on mõeldud päästeala töötajatele, õppuritele ja vabatahtlikele päästjatele. Seda võib kasutada igapäevases kutsetöös, päästekoolituse taseme- ja kutseõppes ning täienduskoolituses. Sõnaraamat ...
 • Русский язык : учебные материалы для спасателей 

  Нечунаева, Наталья; Таммела, Мерле (Sisekaitseakadeemia, 2007)
 • Tööstusettevõtete tuleohutus 

  Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Õppevahend on kasutamiseks õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ning „Rakenduskeemia“. Õppevahend on vajalik ka tulekahjude analüüsi ja ...
 • Staatika : Juhend ülesannete lahendamiseks 

  Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Teoreetilise mehaanika kursuse osa „Staatika” on väga oluline järgnevate inseneriainete nagu „Tugevusõpetus” ja „Ehituskonstruktsioonid” mõistmiseks. Tähtsal kohal on praktiliste ülesannete lahendamise oskus, mille ...
 • Diferentsiaalarvutus 

  Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Matemaatiline analüüs on matemaatika haru, mis uurib funktsioone ja nende üldistusi piirväärtuste meetodil. Matemaatilise analüüsi põhisisuks on diferentsiaalarvutus, integraalarvutus ja ridade teooria. Käesolevas õppevahendis ...
 • Ettevõtte kvantitatiivse riskianalüüsi koostamise juhised : "Punane raamat". I ja II osa 

  Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Käesolev dokument tutvustab nii ohtlike ainete käitlemisega seotud rajatiste kui ohtlike ainete transportimisega seotud riskide väljaarvutamiseks kasutatavat metoodikat ja selle jaoks vajalikke lähteandmeid Hollandi näitel.
 • Soojusfüüsika : Ülesannete kogu 

  Talvari, Andres; Randoja, Peeter (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Ülesannete lahendamiseks vajalikud valemid saab ka akadeemias välja antud A. Talvari õppevahendist „Soojusfüüsika alused”. Selles ülesannete kogus on iga peatüki alguses toodud näidisülesannete lahendused.
 • Lineaaralgebra elemendid : Teine trükk 

  Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
  Õppevahendis käsitletakse lineaaralgebra põhimõisteid ja meetodeid, mida kasutatakse inseneri- ja majandusülesannete ning samuti mitmete muude valdkondadega seotud probleemide formuleerimiseks, lahendamiseks ja analüüsiks.

View more