Show simple item record

dc.contributor.authorTamm, Merje
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.contributor.otherValk, Anne, juhendaja
dc.date.accessioned2016-06-15T11:37:19Z
dc.date.available2016-06-15T11:37:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/27
dc.descriptionMõistete ja lühendite selgitus ; Sissejuhatus ; 1.Teoreetilised lähtekohad ; 1.1.Muudatuse olemus ja selle läbiviimise erinevad käsitlused ; 1.2.Muudatuste kinnitamise eeldused ja tegevused ; 1.3.Muudatuste kinnistamise faasi takistused ja nende ületamine ; 2.Ühele hädaabinumbrile ülemineku kinnistumine Ida keskuses ; 2.1.Metoodika ja valim ; 2.2.Uurimistulemused ; 2.2.1.Muudatuse kinnistamise eeldused ja tegevused ; 2.2.2.Õnnestumised ; 2.2.3.Muudatuse kinnistamise takistused-probleemid ; 2.2.4.Probleemide ennetamine ja ületamine ; 2.3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summaryet_EE
dc.description.abstract2015.a alguses lõppes ühele hädaabinumbrile 112 üleminek. Aastaks 2015 pidid kõik Häirekeskuse keskused olema kolinud ühistesse ruumidesse PPA teabebüroo operatiivteabeteenistustega. Kuna kõige esimesena viidi kirjeldatud muudatus läbi Ida keskuses, siis on magistritöö eesmärk selgitada välja ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessi kinnistamise faasi edutegurid ja kitsaskohad Häirekeskuse Ida keskuses ning koostada ettepanekud edukaks muudatuste kinnistamiseks kõigis keskustes. Tegemist on kvalitatiivse uuringuga, mille uurimisstrateegiaks on juhtumiuuring. Empiiriliste andmete kogumiseks kasutati kvalitatiivseid andmekogumise meetodeid: poolstruktureeritud süvaintervjuusid ja ekspertintervjuusid. Valimi moodustamiseks kasutati ettekavatsetud ehk eesmärgipärast valimit. Peamised järeldused, milleni jõuti teoreetiliste seisukohtade ja empiirilise uuringu analüüsi tulemusel: 1. Ühele hädaabinumbrile üleminek on parendanud abivajajal abi kättesaadavust ning kiirendanud komplekssündmuste lahendamist ja infovahetust. 2. Kolme nädalane väljaõpe politseiliste hädaabiteadete menetlemiseks oli ebapiisav. 3. OTTE juhtkond ei ole Häirekeskuse ja PPA vahel sõlmitud koostöökokkuleppe olulisust II astme töötajatele selgitanud ning selle järgimist kohustuslikuks teinud. 4. Ida keskuse ja OTTE juhtide vahel ei toimu regulaarset koostööd ja infovahetust. 5. Muudatus ei ole kinnistunud, töötajad alles kohanevad. Magistritöö lõpus tehtavaid ettepanekuid on võimalik rakendada kõigist keskustes.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmuudatusedet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.subjecthädaabitelefonidet_EE
dc.titleÜhele hädaabinumbrile ülemineku protsessiga kaasnenud muudatuse kinnistamine Häirekeskuses Ida keskuse näitelet_EE
dc.title.alternativeSustaining the Change of Integrating Two Emergency Numbers in Estonian Emergency Response Centre's East Centre
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record