Recent Submissions

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

  Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
 • Rein Tiivel : personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Rein Tiiveli artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ning muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Rein Tiivelist endast. ...
 • Comparative overview of national protection statues in the EU and Norway : EMN Synthesis Report for the EMN Study 2019 

  European Migration Network (European Migration Network, 2020)
  This Synthesis Report presents the main findings of the European Migration Network (EMN) study ‘Comparative overview of national protection statuses in the European Union (EU) and Norway’. The study explores the key ...
 • Politsei ja piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Kiviste, Jaak; Teppan, Piret; Rei, Riho; Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Õppematerjali koostamise eesmärk on toetada õpetajat õppematerjali ja meetoditega õpilaste kujundamisel vastutustundlikuks kodanikuks, kellel on teadmised enda kohustustest ja politseiorganisatsiooni rollist ühiskonna ...
 • Päästetööd : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Päästetööde kursus on osa valikõppeainest „Sisekaitseõpe“ gümnaasiumi õpilastele. Õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele ainekava eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Päästetööde kursus ...
 • Pääste ja esmaabi üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Pääste ja esmaabi üldkursuse õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele seatud eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Pääste ja esmaabi üldkursus on üks valikõppeaine „Sisekaitseõpe“ ...
 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Toll : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Maailmamajanduse muutustega muutuvad ka tolli ülesanded. Toll on muutunud euroliidu riikide ja kodanike turvalisuse kaitsjaks. Suurenevad kaubavood, uued ja aina keerukamad tarneahelad, muutunud konkurentsisurve, kasvav ...
 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Maksundus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Randlane, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Selle õppematerjali koostamisel peeti eelkõige silmas eesmärki panna kokku niisugune õppematerjal, mis toetaks ühelt poolt sisekaitseõppe valdkondliku eesmärgi saavutamist tervikuna, teiselt poolt aitaks kaasa ...
 • Politseikursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Rei, Riho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Käesolev õppematerjal aitab sisekaitseõpetajal tunde ette valmistada ja anda. Teemade käsitlemisel on kasuks õpetaja erialaspetsiifilised teadmised Politsei- ja Piirivalveameti tegevusvaldkonnast. Õpetajaraamatut koostades on ...
 • Piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Teppan, Piret; Liiva, Marek; Tummeleht, Leho (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Õpetajaraamatu koostamise eesmärk on aidata õpetajat piirivalveteemalisi õppetunde ette valmistada ning anda. Õppe ülesehitamisel on järgitud õpilaskeskset käsitlust, kus teadmiste ja oskusteni jõuab õppija eelkõige ...
 • Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia 

  Unknown author (Frontex, 2019)
  Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, ...
 • Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

  Unknown author (Siseministeerium ja Riigikantselei, 2018)
  Sinu käes on käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. Vaatamata sellele, et riik peab aitama kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ...
 • Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel 

  Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Georg Ambach on kirjutanud 1999. aastal raamatu „Tulekahjuekspertiisi ettevalmistamine ja määramine tulekahju kohtueelsel uurimisel“. Kuna raamatu juriidiline pool pole enam kehtivate õigusaktidega kooskõlas, siis on ...
 • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

  Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
 • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

  Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Orgaaniline keemia 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesolev õppevahend on koostatud mitmete varem väljaantud kõrgkooli õpikute abil ja on mõeldud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala üliõpilastele õppeaine RAKENDUSKEEMIA vastava osa õppimisel. Pearõhk on pööratud ...
 • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
 • Raamatupidamine II 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
 • Raamatupidamine I 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.

View more