Recent Submissions

 • Handbook on Contingency Planning for Border Management 

  Unknown author (Frontex, 2020)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia 

  Unknown author (Frontex, 2019)
  Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, ...
 • Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

  Unknown author (Siseministeerium ja Riigikantselei, 2018)
  Sinu käes on käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. Vaatamata sellele, et riik peab aitama kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ...
 • Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel 

  Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Georg Ambach on kirjutanud 1999. aastal raamatu „Tulekahjuekspertiisi ettevalmistamine ja määramine tulekahju kohtueelsel uurimisel“. Kuna raamatu juriidiline pool pole enam kehtivate õigusaktidega kooskõlas, siis on ...
 • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

  Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
 • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

  Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
 • Politsei käsiraamat 

  Koostaja Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Orgaaniline keemia 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesolev õppevahend on koostatud mitmete varem väljaantud kõrgkooli õpikute abil ja on mõeldud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala üliõpilastele õppeaine RAKENDUSKEEMIA vastava osa õppimisel. Pearõhk on pööratud ...
 • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
 • Raamatupidamine II 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
 • Raamatupidamine I 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.
 • Massihävitusrelvad ja nende kasutamine tänapäeval 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Kuigi tuumaterrorism näib reaalse ohuna, on fakt see, et selleks, et selline rünnak õnnestuks, tuleb ületada tohutuid tehnoloogilisi barjääre. Alati on võimalik terroristide tuumarünnaku ähvardus; selle toimumise tõenäosus on ...
 • Maksuvõlgade sundtäitmine 

  Lillemets, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Loengukonspektis annab autor ülevaate maksuhalduri pädevusest maksuvõlgade sissenõudjana kui Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ühest põhikohustusest. Maksuhalduri volitused maksuvõlgade sissenõudmisel ja ...
 • Maksukorraldus 

  Lillemets, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Maksukorraldus õppeainena on aluseks stuudiumi erialaste teadmiste omandamiseks ning on tihedalt seotud majanduse, õiguse ja raamatupidamisliku maksuarvestusega. Õppematerjali saab kasutada loengutes õppevahendina ning ...
 • Riigiasutuste majandamine 

  Karlson, Fred (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesolev õppematerjal on loodud kasutamiseks kõrgharidust omandavatele riigiametnikele, aga ka kõigile teistele, kellele riigisektori majandus huvi pakub. Selle koostamisel on arvesse võetud hetkelist olukorda Eesti ...
 • Tulumaks 

  Tammert, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesoleva kursuse käigus käsitleme tulumaksu ja selle rakendamisega kaasnevaid küsimusi.
 • Sissejuhatus õigusesse 

  Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
 • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

  Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...
 • Päästetöö juhtimise taktikalised alused I ja II juhtimistasandile 

  Mumma, Andres; Tammik, Andre (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused ...

View more