Now showing items 1-1 of 1

    • Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja hoolekandeasutustes 

      Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Töös kasutatakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Andmete kogumiseks kasutati põhiliselt dokumentide analüüsi, viidi läbi üks poolstruktureeritud ekspertintervjuu, ühe fookusrühma poolstruktureerimata ...