Show simple item record

dc.contributor.authorSuurkivi, Tauno
dc.date.accessioned2018-01-31T12:22:35Z
dc.date.available2018-01-31T12:22:35Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/123456789/2045
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Lääne-Virumaa päästeteenistuse arengukava ; 1.1.Arengukava strateegilised alused ; 1.1.1.Missioon ; 1.1.2.Visioon aastaks 2007 ; 1.2.Kavandatud meetmed ja tegevused ; 1.2.1.Tuleohutusalane ennetustöö ; 1.2.2.Kriisireguleerimine ; 1.2.3.Häirekorraldus ja side ; 1.2.4.Tulekustutus- ja päästetööd ; 1.2.5.Väljaõpe ; 1.2.6.Tehnika ja varustus ; 1.2.7.Välisehitus ; 1.2.8.Infotehnoloogia ; 1.2.9.Organisatsioon ja personal ; 1.2.10.Raamatupidamine ja laomajandus ; 1.2.11.Sport ja meelelahutus ; 2.Üldülevaade ja strateegiline keskkond ; 2.1.Ajalooline taust ; 2.2.Asutuse üldandmed ja iseloomustus ; 2.3.Strateegiline ruum ; 2.3.1.Asutus ja konkurents ; 2.3.2.Koostöövaldkonnad ja partnerid ; 2.4.Arengukava lähtekohad ; 2.4.1.Päästeseadus ja muud olulisemad õigusaktid ; 2.4.1.1.Päästeseadus ; 2.4.1.2.Päästeseadusest tulenevad alama astme õigusaktid ; 2.4.1.3.Muud päästeteenistuse tööd reguleerivad õigusaktid ; 2.4.2.Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007 ; 3.Valdkondade ülevaade, analüüs ja arendusettepanekud ; 3.1.Tuleohutusalane ennetustöö ; 3.1.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.1.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.1.2.1.Tulekahjude statistika ja analüüs ; 3.1.2.2.Tuleohutusalane selgitustöö ; 3.1.2.3.Riiklik tuleohutusjärelevalve ; 3.1.3.Valdkonna kliendid ; 3.1.4.Valdkonna personal ; 3.1.5.SWOT- analüüs ; 3.2.Kriisireguleerimine ; 3.2.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.2.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.2.3.Valdkonna kliendid ; 3.2.4.Valdkonna personal ; 3.2.5.SWOT-analüüs ; 3.3.Häirekorraldus ja side ; 3.3.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.3.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.3.3.Valdkonna kliendid ; 3.3.4.Valdkonna personal ; 3.3.5.SWOT-analüüs ; 3.4.Tulekustutus- ja päästetööd ; 3.4.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.4.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.4.3.Valdkonna kliendid ; 3.4.4.Valdkonna personal ; 3.4.5.SWOT-analüüs ; 3.5.Väljaõpe ; 3.5.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.5.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.5.3.Valdkonna kliendid ; 3.5.4.Valdkonna personal ; 3.5.5.SWOT-analüüs ; 3.6.Tehnika ja varustus ; 3.6.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.6.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.6.3.Valdkonna kliendid ; 3.6.4.Valdkonna personal ; 3.6.5.SWOT-analüüs ; 3.7.Välissuhtlus ; 3.7.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.7.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.7.3.Valdkonna kliendid ; 3.7.4.Valdkonna personal ; 3.7.5.Päästeasutuste vahelised suhted ; 3.7.6.Suhted päästeala väliste asutustega ; 3.7.7.Avalikud suhted ; 3.8.infotehnoloogia ; 3.8.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.8.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.8.3.Valdkonna kliendid ; 3.8.4.Valdkonna personal ; 3.8.5.SWOT-analüüs ; 3.9.Organisatsioon ja personal ; 3.9.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.9.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.9.3.Valdkonna kliendid ; 3.9.4.Valdkonna personal ; 3.9.5.SWOT-analüüs ; 3.10.Raamatupidamine ja laomajandus ; 3.10.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.10.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.10.3.Valdkonna kliendid ; 3.10.4.Valdkonna personal ; 3.10.5.SWOT-analüüs ; 3.11.Sport ja meelelahutus ; 3.11.1.Valdkonnale täitmiseks pandud kohustused ; 3.11.2.Ülevaade valdkonnast ja selle sisemine struktuur ; 3.11.3.Valdkonna kliendid ; 3.11.4.Valdkonna personal ; 3.11.5.SWOT-analüüs ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava koostamise tingis aja nõue. 2002-l aastal võeti Siseministeeriumis vastu dokument “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”, kus on toodud lähema viie aasta suunad päästeala arenguks ülevabariiklikult. Päästeteenistuse, kui arengute realiseerija maakonna tasandil, kohuseks on siinjuures eeltoodud dokument aluseks võttes koostada oma tegevussuundade kirjeldus dokumendis toodud suundade ellu rakendamiseks. Vastavalt eeltoodule võeti Lääne-Virumaa Päästeteenistuse 2002.a tööplaani arengukava koostamine Päästeteenistusele aastani 2007, milles kajastuksid nii Päästeteenistuse struktuuriüksuste tegevused ja arengud määratud prioriteetide elluviimiseks, kui ka päästeala üldisemad arengutendentsid ja Lääne-Virumaa Päästeteenistuse areng maksimaalselt ohutu elu- ja tootmiskeskkonna tagamiseks Lääne-Virumaal. Olulisena tuleb välja tuua ka eestvedajate kokkulepe, et arengutendentside määratlemine peab toimuma demokraatliku protsessi tulemusena Päästeteenistuse siseselt ning kõigi töötajate head ideed leiavad tee arengukavasse, tagades ühtlasi ka töötajate rahulolu ja kõrgendatud töötulemused.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectarengukavadet_EE
dc.subjectuurimismeetodidet_EE
dc.subjectpäästetöödet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.titleLääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava 2003-2007et_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record