Show simple item record

dc.contributor.authorKaljula, Diana
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituutet
dc.contributor.otherEenma, Raine, juhendaja
dc.contributor.otherLahtein, Harry, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2016-06-15T07:07:07Z
dc.date.available2016-06-15T07:07:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17
dc.descriptionSisukord ; Mõisted ; Sissejuhatus ; 1.Massiliste korratuste, massikäitumise ja sümbolite teoretilised alused ; 1.1.Massilised korratused ja massikäitumine ; 1.2.Sümbolite tajumine läbi propaganda ; 1.3.Mälukollektiivi koondamine pronkssõduri ja Georgi lindi näitel ; 1.4.Vene Föderatsiooni võimalused Eesti massiliste korratuste õhutamisel ; 2.Sümbolite kasutamine Eesti massilistes korratustes ; 2.1.Uurimistöö metoodika ; 2.2.Ekspertintervjuude analüüs Eesti inimestele olulistest sümbolitest 2007.aasta aprillirahutuste näitel ; 2.4.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on esitada ettepanekud asjasse puutuvatele valitsusasutustele, tõstmaks nende teadlikkust sümbolite kasutamisest massiliste korratuste õhutamisel, tuginedes 2007. aasta aprillirahutuste näitele. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: analüüsida massiliste korratuste, massikäitumise ja sümbolite teoreetilisi üldkäsitlusi; analüüsida Georgi lindi ja pronkssõduri tähendust; analüüsida teooriat ja ekspertide seisukohti sümbolite ning massiliste korratuste omavahelistest seostest 2007. aasta aprillirahutuste näitel, mille põhjal teha ettepanekud asjasse puutuvatele valitsusasutustele. Magistritöö on kvalitatiivne empiiriline uurimus. Eesmärgi saavutamiseks ja püstitatud uurimisülesannete täitmiseks kasutati uurimisstrateegiana juhtumiuuringut. Andmekogumismeetodina kasutati poolstruktureeritud ekspertintervjuusid. Intervjuude analüüsimiseks kasutati NVivo10 andmeanalüüsi programmi. Töö põhiliseks tulemuseks on selle teadvustamine, et sümbolitega manipuleerimisel võib elanikkonda mõjutada ja esile kutsuda riigikorrale ohtlikke massilisi korratusi. Töö teoreetiliste seisukohtade ja empiirilise uuringu tulemuste põhjal on tehtud konkreetsed ettepanekud olukorra parandamiseks asjasse puutuvatele valitsusasutustele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmassirahutusedet_EE
dc.subjectPronksiöö, 2007et_EE
dc.subjectmassikäitumineet_EE
dc.subjectmassid (sotsiol.)et_EE
dc.subjectpropagandaet_EE
dc.titleSümbolite kasutamine massiliste korratuste õhutamisel Eestis 2007.aasta aprillirahutuste näitelet_EE
dc.title.alternativeThe exploitation of symbols in fomenting riots in Estonia based on the example of the April Unrest in 2007
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record