Now showing items 1-20 of 33

  • Aruandekohustuse seos avaliku huviga 

   Tamm, Kertu (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, sest 2013. aastal viis Justiitsministeerium läbi uuringu, milles küsitleti 500 juriidilist isikut, et välja selgitada majandusaasta aruannete maakohtu registriosakonnale esitamata jätmise peamiseid ...
  • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

   Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...
  • Ettevõtte efektiivsus AS G4S Eesti AS näitel 

   Konrad, Gerda (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö raames teostati finantsanalüüs ühele suurimale turvaettevõttele, mille tulemuse põhjal saavad teadmisi jätkusuutlikuks arenguks ka teised turvaettevõtted
  • Euroopa Liidu Läänemere piirkonnas füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerimine ja maksukohustus 

   Tregubova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on võrrelda füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerimine ja maksukohustus Euroopa Liidu Läänemere piirkonnas. Töös antakse ülevaade füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise protseduurist. Samuti ...
  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Finantskontrolli ennetavad meetmed kohaliku omavalitsusüksuse raamatupidamise 

   Jaskeläinen, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor on püstitanud eesmärgi: uurida ja välja tuua finantskontrolli ennetavaid meetmeid raamatupidamise osakonnas, kohaliku omavalitsusüksuse võimalikke maksuarvestuse erisusi ning probleemsituatsioone. Lõputöö ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtjale osutatav raamatupidamisteenuse kvaliteet 

   Rannamägi, Bernd (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada füüsilisest isikust ettevõtjale osutatava raamatupidamisteenuse kvaliteet. Maksu-ja Tolliamet ei ole kontrollinud FIE X-i, kes on tuludeklaratsiooni koostamiseks kasutanud teenuse pakkujat, ...
  • Korteriühistu majandamise vastavus raamatupidamise alusprintsiibile 

   Yarviste, Annely (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja korteriühistu majandamise vastavus raamatupidamise alusprintsiipidele. Lõputöös kasutatakse kombineeritud kvalitatiivset ja kvantitatiivset uurimismeetodit. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Kutsetunnistustega raamatupidajate vajadus Tartu maakonna aktsiaseltside näitel 

   Kinko, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Rahandusministeerium tahab ühtlustada 2018. aastal jõustuvat erialaoskustega raamatupidajate kutsekvalifikatsiooni taset ning muuta kutsekvalifikatsioonid ühetaolisemaks ja kvaliteetsemaks. Raamatupidamisteenust pakuvad ...
  • Logistikaettevõtte tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Elbrecht, Marika (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida logistikaettevõtte näitel ettevõtte tegevuse tulemuslikkust ning finantsanalüüsi põhjal välja selgitada tugevad ja nõrgad kohad rahandussüsteemis, millest võib tulevikus probleeme või kasu ...
  • Loomse bioloogilise vara kajastamine Eesti ettevõtjate majandusarvestuses 

   Laas, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, sest 2015. aastal rakendub Euroopa raamatupidamise direktiiv, mille alusel muutub liikmesriikide majandusarvestus ühetaolisemaks, mis põhjustab muutusi põllumajandusettevõtjate raamatupidamises. Lõputöö ...
  • Majandusaasta aruande kasutamine Maksu- ja Tolliameti töös 

   Mustonen, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös on kirjeldatud majandusaasta aruande eesmärki ja kasutajaid ning selle koostisosi. Revidendi käsiraamatu abil on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti kontrolltoiminguid, mis puudutavad majandusaasta aruannet. Töö käigus ...
  • Majandusarvestuse alused 

   Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...
  • Majutusteenuse käibemaksumäära tõstmisest tulenevad prognoositavad muutused majutusasutuste kasumlikkusele 

   Everi-Mazurtšak, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Käibemaksumäära muudatusega majutuse valdkonnas ei pruugi riik saada soovitud tulemust, ehk suurendada riigitulude laekumist ning vähendada käibemaksuerisusi. Hoopis võib väheneda turistide arv, majutusteenust pakkuvate ...
  • Mikroettevõtjate poolt avalikkusele kuvatav informatsioon alates aastast 2017 

   Elias, Cärol (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Alates 2017. aastast hakkavad mikroettevõtjad kuvama avalikkusele vähem informatsiooni kui varem ja sellest tulenevalt on oluline uurida, mis info jääb neilt saamata. Lõputöö eesmärgiks on anda hinnang mikroettevõtjate ...
  • Müügiarvete käsitlemine ABB Group Tallinna tugiteenuste keskuse näitel 

   Kajak, Joanna (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Plokiahelal põhinevate instrumentide kajastamine raamatupidamises 

   Laos, Maarek (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, sest Rahandusministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2017 – 2020 on seatud üheks eesmärgiks uute makselahenduste, sealhulgas krüpto- või virtuaalraha võimalik reguleerimine. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Raamatupidaja vastutus 

   Jurjev, Deili (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest raamatupidaja vastutuse küsimust reguleeritakse läbi mitmete õigusaktide ning see toob kaasa erisusi ja segadust nii raamatupidamiskohustuslaste kui ka raamatupidajate seas. Probleem seisneb selles, ...
  • Raamatupidamine I 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.