Now showing items 1-5 of 5

  • Alakapitalisatsioonist Eestis 

   Pukk, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna maksuplaneerimist kasutatakse Euroopas laialdaselt ning need mõjud on nähtavad ka Eestis. Sellest tulenevalt jääb riigil saamata maksutulu. Lõputöö eesmärk on määratleda alakapitalisatsiooni probleemi ...
  • Eelarvestamise protsessi ühtlustamine Sisekaitseakadeemias 

   Salm, Lily (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on tutvustada eelarve koostamise aluseid ja eelarvestamise meetodeid Eesti riigiasutustes ning Sisekaitseakadeemias (edaspidi SKA) kui hallatavas riigiasutuses. Lõputöös on püstitatud hüpotees: SKA ...
  • Erakondade rahastamise järelevalve tõhusus 

   Mardu, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli tuvastada kas Eestis toimub tõhus järelvalve erakondade rahastamise üle. Kas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile antud pädevust arvestades saab organ teostada tulemuslikku ...
  • Riigiasutuste majandamine 

   Karlson, Fred (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesolev õppematerjal on loodud kasutamiseks kõrgharidust omandavatele riigiametnikele, aga ka kõigile teistele, kellele riigisektori majandus huvi pakub. Selle koostamisel on arvesse võetud hetkelist olukorda Eesti ...
  • Tervishoiusüsteemide finantseerimise mudelid Euroopa Liidu riikides 

   Sööt, Mariann (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida tervishoiusüsteemi finantseerimise mudeleid Euroopa Liidu riikides. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade tervishoiuteenuste olemusest ...