Now showing items 1-1 of 1

    • Stalking kui ahistamise erivorm: selle olemus ja viktimisatsioon 

      Simulman, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Käesolev lõputöö kuulub sotsioloogia valdkonda ning selle eesmärk on kirjeldada stalking’ut kui nähtust ning selgitada välja selle esinemine ning tagajärjed ohvritele. Uurimuse tulemusena leidis kinnitus hüpotees, et valimi ...