Now showing items 1-12 of 12

  • Biokütuse mõju kütuseturule 

   Padar, Karlis (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli selgitada kas ja kuidas on biolisandite lisamine transpordikütustesse mõjutanud Maksuja Tolliameti tööd ning kütuseturul tegutsevate kütuseettevõtete tegutsemisviisi. Lõputöö eesmärk täideti läbi ...
  • Deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tulude deklareerimine 

   Kadõrova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Maksuja Tolliamet planeerib aastal 2012 kasutusele võtta deklareerimiskohustuseta füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni. Lõputöö eesmärgiks on uurida deklareerimiskohustuseta füüsiliste ...
  • Füüsiliste isikute maksusoodustuste kasutamine 

   Esna, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida kas regionaalsed erinevused kajastuvad füüsilise isiku tulumaksu deklareerimisel kasutamata jäänud maksusoodustustes. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks töö autor uurib ning analüüsib füüsilise ...
  • Füüsiliste isikute tulude avalikustamine 

   Takk, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida huvide deklaratsiooni olemust, anda ülevaade tulude avalikustamisest ja analüüsida tulude avalikustamise võimalikkust ja tulevikku Eestis. Töö eesmärgiks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. ...
  • Kooliõpilaste teadlikkus tellitavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kohta Tapa valla koolide näitel 

   Luste-Itchev, Anete (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada noorte teadlikkuse tase ja kokkupuude seoses narkootiliste kui ka psühhotroopsete ainetega
  • Maksumaksjate teadlikkus maksuvaba tulu kasutamisest 

   Kattai, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada maksumaksjate teadlikkus maksuvaba tulu kasutamisest ning uurida, milles see seisneb. Lisaks, selle väljakujunemine, mõjutegurid ja olulisus. Töös uurib autor ka maksuteadlikkuse ...
  • Mootorsõidukimaksu rakendamine Eestis 

   Vainov, Elizabeth (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, kuidas mõjutaks mootorsõidukimaksu rakendamine mootorsõidukite omanike käitumist ning tarbimisharjumusi. Eesti on 2022. aastal ainus riik Euroopa Liidus, kus ei rakendata mootorsõidukite ...
  • Narva noorte maksumoraal ja maksuteadlikkus 

   Lennuk, Edgar (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja Narva noorte teadmised maksunduse põhialustest ja maksualane kohusetundlikkus oma riigi suhtes (maksumoraal). Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Tolliametnike rahulolu koolitusvõimalustega Eestis ja Soomes 

   Meriste, Hanna-Stina (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja Eesti ja Soome tolliametnike rahulolu praeguse koolitussüsteemi osas ja selle võimalik arendamisvajadus. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm ülesannet: 1. Analüüsida teemakohast ...
  • Tubakavabade nikotiinipatjade turuletoomise võimalik mõju ettevõtete kasumlikkusele 

   Liitmäe, Kardo (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö eesmärk on välja selgitada tubakavabade nikotiinipatjate võimalik jätkusuutlikkus turul ja sellest tulenev kasumlikkus ettevõtete jaoks. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgmised uurimisülesanded: 1) Anda ...
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooniga seotud probleemid 

   Madison, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade, milliseid makse ja makseid deklareeritakse tuluja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonil. Töös antakse ülevaade 2005. ja 2006. aastal ...
  • Tulumaksusoodustus kingitustelt ja annetustelt 

   Kentel, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kingituste ja annetuste tulumaksusoodustuse kasutamist, uuritakse seadustes sätestatud soodustuse kasutamine tingimusi, soodustuse kasutamist ning soodustuse mõju riigieelarvele. Lõputöös ...