Now showing items 21-40 of 2578

  • USA sündmuse juhtimise printsiibi rakendamine Eesti päästeteenistuses ICS printsiibi rakendamine tulekustutus- ja päästetööde staabis 

   Ristmägi, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Uurimisobjektiks on staabi töö USA ja eesti tingimustes. Uurimistöö eesmärgiks on leida USA tulekustutus- ja päästetööde staabi IC (incident command) ja ühendstaabi UC (unified command) määratluste ja põhimõtete rakendamise ...
  • Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides tehtava tuleohutus- ja päästealase koolituse hetkeseis ja vajadus tulenevalt riiklikust õppekavast 

   Kermas, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada tuleohutusalaste teadmiste hetkeseseis eesti põhikoolides ja gümnaasiumides ning tuginedes uuringu andmetele pakkuda välja võimalikud koolitusskeemid tuleohutusalase väljaõppe korraldamiseks ...
  • Põhiautode olemasolu ja nendega viimastel aastatel tekkinud probleemide analüüs 

   Aasma, Markus (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesoleva töö aktuaalsus seisneb selles, et päästeteenistuste autopark on üldkokkuvõttes amortiseerunud ja see vähene uute autode juurdevool ei tõsta olemasoleva autopargi üldist vanust. Eesmärgiks on analüüsida soetusi ...
  • Tuleohutusalase ennetustöö tõhustamise põhimõtete väljatöötamine 

   Seire, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada eluhoonete tulekahjude analüüsi põhjal välja võimalused tuleohutusalase ennetustöö planeerimiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks. Analüüsida tuleohutusalase ennetustöö sihtgruppe ning leida ...
  • Harjumaal toimunud tulekahjude arvu analüüs, prognoos ja võrdlus teiste maakondadega 

   Stroo, Harpo (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida Harjumaal toimunud tulekahjude arvu dünaamikat, teha prognoose lähitulevikuks ning võrrelda maakondades toimunud tulekahjude arvude statistikat. Töös tehakse aegrea analüüs Harjumaal toimunud ...
  • Harju maakonna valmisolek hädaolukordadeks 

   Illak, Freddy (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on Harju maakonna võimalike suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüsi alusel näidata selle lahendamise struktuurid ja ressursid, elanike teavitamise ja kaitse korraldus ning tavaelu korraldus hädaolukorras, ...
  • Õlireostuse likvideerimise korraldamine Eesti Vabariigi lõuna piirkonnas 

   Rinne, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli koguda olemasolevad teoreetilised materjalid õlisaaduste poolt tekitatavate reostuste olemuse, enamlevinud tekkepõhjuste, levimise, leviku piiramise ja õlireostuse poolt tekitatud ohtude ning ...
  • Päästeteenistustele majandamiskuludeks eraldavate finantsvahendite jaotus 

   Pragi, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesoleval ajal on põhimõtted päästeteenistuste vahel majandamiskuludeks eraldatud finantsvahendite jaotuse osas ebaselged. Selgusetu on koefitsiendi kooslus, mille alusel jaotust teostatakse ning kaheldav ka võrdväärne ...
  • Spetsialisti ja eksperdi staatuse analüüs tulekahju kohtueelsel menetlusel 

   Kurg, Rain (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö üheks eesmärgiks on igakülgselt selgitada ja tugevdada veendumust, et tulekahjude kohtueelse menetluse tulemuslikkuse tagamiseks tuleb uurimistoimingutesse kaasata rohkem spetsialiste ja eksperte ning laiemalt rakendada ...
  • Tuletõrjealased põhiterminid eesti, inglise, vene ja soome keeles 

   Paits, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Teema valiku põhjuseks oli vajadus koostada mitmekeelne erialane seletav sõnastik. Töö eesmärgiks on hõlbustada erialaste terminite õppimist ja arusaamist erirahvustest töötajatel, kes töötavad Eesti päästeteenistustes; ...
  • Kumulatiivefekt lõhkekehade hävitamisel 

   Juhanson, Jakob (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Alates 1992.aasta maikuust peavad Päästeameti demineerijad arvestust kõigi demineerimisalaste väljakutsete ja teostatud tööde kohta. Kui vaadelda kuni käesoleva ajani kogutud statistilisi andmeid, võime tõdeda, et peale ...
  • Läti Vabariigi Aluksne Rajooni ja Eesti Vabariigi Võru maakonna vastastikuse päästealase koostöö korraldamine 

   Nõmme, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärk on uurida ja analüüsida Läti ja Eesti Vabariigi Aluksne rajooni ja Võru Maakonna päästeteenistuste koostöö võimalusi ja korraldamist. Töö uurimisobjektiks on Aluksne rajoon ja Võru Maakond, nende ...
  • Tartumaa päästeteenistuste areng ja koostöö 

   Pakk, August (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Minu lõputöö eesmärk on vajalike suurte päästealaste uuenduste eel anda kokkuvõte Tartu-maa Päästeteenistuse ja kohalike omavalitsuste päästeteenistuste senisest struktuurist, tööst ja arengust.
  • Põlvamaa tuletõrje veevarustuse analüüs 

   Lemsalu, Leho (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida põlvamaa päästeteenistuse tuletõrje veevarustuse korraldust ja olukorda ning leitud probleemidele ja kitsaskohtadele otsida lahendusi ja efektiivsemat kasutust.
  • Pinnaltpääste Tallinna lahel 

   Talu, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Autor käsitleb õnnetuste lahendamisel kahe ametkonna Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti (edaspidi TTPA) ja Piirivalveameti (edaspidi PA) koostööd, pannes pearõhu rannalähedases vees hättasattunud inimeste päästmisele. ...
  • Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava 2003-2007 

   Suurkivi, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava koostamise tingis aja nõue. 2002-l aastal võeti Siseministeeriumis vastu dokument “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”, kus on toodud lähema viie aasta suunad päästeala ...
  • Tallinna ohtlike ainete raudteetransiidi riskianalüüsi alused 

   Hanga, Knut (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Antud lõputöös käsitletakse Tallinna linnas raudteid mööda veetavaid ohtlikke aineid ja neist tulenevaid võimalikke ohte. Töös on lõpptulemusena lisatud ka raudteel veetavatest ohtlikest ainetest tulenev ohuala. Tegemist ...
  • Redelauto Eesti päästeteenistuses 

   Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on selgitada redelautode arv eesti päästeteenistustes ning anda ülevaade tänapäeva redelautode tehnilistest näitajatest. Töö reaalselt kasutatav eesti päästeala arengukava ühe peatüki koostamisel - tehnika ...
  • Kohaliku omavalitsuse funktsioneerimine ja õigus 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   See konspekt on koostatud eesmärgiga anda sissejuhatav ülevaade kohaliku omavalitsuse õigusest dogmaatikas ning selle õiguse praktilisest rakendamisest. Dogmaatika mõistmiseks on vaja teada selle ajalugu ja teooriaid - ...
  • Riigivaraõigus 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Aine "Riigivaraõigus" seostub otseselt või kaudselt igaühega meist. See, kui tõhusalt riigivara kasutatakse, määrab meie - Eesti rahva - heaolutaseme ja meie tarbivate heaoluteenuste hulga. On öeldud, et meie materiaalne ...