Now showing items 41-60 of 395

  • Lääne-Eesti Päästekeskuse päästetöödealane koostöö abikomandodega 

   Tammepõld, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida Lääne – Eesti päästekeskuse tegevuspiirkonnas paiknevate abikomandode liikmete töörahulolu, motivatsiooni ja valmisolekut päästetöödel osalemiseks ning partnerorganisatsioonide ...
  • Ohualade määramine raudteülesõidukohal Ida-Eesti Päästekeskuse regioonis 

   Leipalu, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö on uurimustöö. Selle käigus on analüüsitud hädaolukordi raudtee ülesõidukohtadel erinevate ohtlike raudteeveostega toimunud õnnetuse korral. Selle alusel seada eesmärgiks määratleda ohualade piirid raudtee ...
  • Päästetööde eripärad väikesaartel 

   Laos, Ago (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö esimese osa eesmärgiks on anda ülevaade Eesti riigi päästeteenistusealastest väikesaari puudutavatest õigusaktidest ning sellest, milline on päästeteenistuse kohalolek neil saartel. Selleks kasutati dokumendianalüüsi, ...
  • Keemiaõnnetustele reageerimine Lääne-Eesti päästekeskuse tegevuspiirkonnas 

   Kaunissaar, Vaino (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on seatud tegevusjuhise väljatöötamine päästetööde juhile keemiaõnnetustele reageerimiseks ja Lääne-Eesti Päästekeskuse keemiapääste hetkevõimekuse väljaselgitamine ja sellest ülevaate ...
  • Valmisolek võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes 

   Siim, Marti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida valmisolekut võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes ja teha soovitusettepanekuid valmisoleku parandamiseks. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks kasutas autor elementaarset statistilist ...
  • Sunniraha rakendamise ja väärteomenetluse läbiviimise võimalused tuleohtusjärelevalves 

   Nuuma, Almar (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada objekti tuleohutus- järelevalve läbiviimisel eesmärgipäraseim menetlusliik, analüüsides senist praktikat ja juhtumeid, ning teha ette- panekuid sunniraha rakendamiseks ja väärteomenetluse ...
  • Päästeteenistuse ja kindlustusseltside koostöö hoonete kohustusliku tulekindlustuse tingimustes 

   Õunmann, Kalju (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja päästeteenistuse ja varakindlustusseltside tegevuse ühisosa ja koostöövõimalused tulekahjude ennetamist toetavate meetmete rakendamisel ning selgitada välja lisavõimalus tulekahjud ...
  • Koolitusmudel Eesti päästemeeskonna otsingu- ja päästerühmale 

   Ivanov, Pavel (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärkideks on: Uurida ja võrrelda humanitaarabi osutamisega ja koordineerimisega tegelevate juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide (ÜRO, EL, NATO) koolituskavasid ja koostada neile tuginedes Eesti Päästemeeskonna ...
  • Ehituslik tuleohutus kolme ja enamkordse puiteluhoone rekonstrueerimisel 

   Lempu, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Antud lõputöö teema on Eestis aktuaalne, sest teravalt on päevakorda tõusnud vanade puitelumajade pööningukorruse väljaehitamine. Probleemiks on just kolmekordsetele puitmajadele kehtestatud ehituslikud tuleohutusnõuded. Lõpputöö ...
  • Eesti Päästemeeskonna rahvusvahelise humanitaarpartnerluse moodulite siseriiklik rakendamine 

   Eberg, Enn (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö koostaja eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüsida rahvusvahelise humanitaarpartnerluse (ihp) raames välisriikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele antava abi kontseptsioonile (tehniliste moodulite ja teenuste) ...
  • Tankerite tuleohutussüsteemid 

   Lemmik, Arno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö käsitleb tankeritel kasutatavaid tuleohutussüsteeme. Kuna tankerite kohta kehtivad nõuded, standardid ja soovitused on rahvusvahelised, siis on töös kasutatud ohtrasti inglisekeelseid väljendeid ja lühendeid. Põhjus ...
  • Päästetöid tegevate mittetulundusühingute päästealane koolitus 

   Lass, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on välja pakkuda koolitusmudel ning selle rakendamise meetmed koolitamiseks päästetöid tegevate mittetulundusühingute liikmeid. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade ...
  • Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate valmisolek päästealase ennetustöö tegemiseks 

   Nõlvak, Maido (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate kompetentsid, valmisolek ja tahe päästealase ennetustöö tegemiseks, tuginedes Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate hulgas läbiviidud uurimuse analüüsile ...
  • Polümeermaterjalide põlemine 

   Kompus, Gehrt (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö käsitleb looduslike- ja sünteesipolümeeride ja polümeermaterjalide (plastide) põlemist. Töös antakse lühiülevaade sünteesipolümeeride tüüpidest, füüsikalis-keemilistest omadustest ja enamkasutatavate ...
  • Pärnu linna tuletõrje veevarustuse efektiivsuse tõstmine 

   Sein, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimisobjektiks on Pärnu linna veevõrgu ehitus, riskid ja probleemid tulekustutusvee hankimisel ning nende võimalikud lahendused. Põhiliselt keskendutakse töös tuletõrjehüdrantidele. Eesmärgiks on selgitada välja linna ...
  • Kõrgkordse vahtkustutuse kasutusele võtmine Eesti päästeteenistuses 

   Käit, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärkideks on: peamiste, valdkonda puudutavate juhendite ja informatsiooni koondamine lõputöösse nii, et seda saaks edaspidi kasutada abimaterjalina kõrgkordse vahtkustutuse teostamisel; päästetööde juhile ...
  • Tegevuskoha hädaabinumbrilt 112 osutatava teenuse kvaliteedi parandamiseks 

   Laev, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva lõputöö kirjutamise eesmärgiks on Häirekeskuse poolt hädaabinumbri 112 kaudu osutatava teenuse parandamise üldise tegevuskava väljatöötamine, tuginedes elanikkonna hulgas aastatel 2002 ja 2006 läbiviidud ...
  • Suruõhuvahusüsteemi eelised A-klassi tulekahjude kustutamisel 

   Zabellevitš, Juri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärk on tõestada, toetudes Saaremaa Päästeteenistuse 8 aastasele kogemusele ning Ameerika tuletõrjeametite ja inseneride teoreetilistele seisukohtadele, refereeringutele ning praktilistele kogemustele, et ...
  • Päästeameti demineerimiskeskuse valmisolek ja arengusuunad keemiarelvaga seotud ohtude käsitlemisel 

   Anton, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Eesti Vabariigi sisejulgeolekuteenistusel lasub valmisoleku- ja tegutsemisvastutus mistahes terrorismi- ja sabotaažiaktil või lihtsalt huligaansel ründel kasutatavate massihävitusrelvade (tuuma-, bio- ja keemiarelv) ...
  • Sillamäe tööstuspiirkonna keemiaohud 

   Tokman, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti ohtlike veoste käitlemise ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetega seotud õigusakte ja küsitleti Sillamäe linna elanikke eesmärgiga selgitada välja nende teadlikkus Sillamäe ...