Now showing items 355-374 of 394

  • Uppumissurmad Eestis 

   Jalas, Raido (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eestis on uppumissurmade arv kõrge. Kui 2008. aastal hukkus uppumise tagajärjel 63, siis tulekahjudes 89 inimest, aastal 2009 olid need arvud vastavalt 60 ja 63. Kui 2006. aastal oli Euroopa Liidu keskmine uppumissurmade ...
  • Uppumissurmade põhjused ja võimalikud ennetusmeetmed 

   Varik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uppumissurmade arv on Eestis olnud läbi aastate ebastabiilne, kuid enne 2010. aastat Eestis ühtegi riigiasutust, kes oleks otseselt tegelenud uppumissurmade vähendamiseks tehtava ennetustööga. 2010. aastal oli Eestis 97 ...
  • USA sündmuse juhtimise printsiibi rakendamine Eesti päästeteenistuses ICS printsiibi rakendamine tulekustutus- ja päästetööde staabis 

   Ristmägi, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Uurimisobjektiks on staabi töö USA ja eesti tingimustes. Uurimistöö eesmärgiks on leida USA tulekustutus- ja päästetööde staabi IC (incident command) ja ühendstaabi UC (unified command) määratluste ja põhimõtete rakendamise ...
  • Uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töövahendite juurutamisega seotud muudatuste juhtimine (Häirekeskuse näitel) 

   Mägi, Mary-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada uute IKT töövahendite juurutusprotsessi kitsaskohad ning saadud tulemuste põhjal teha ettepanekuid juurutusprotsessi parandamiseks.
  • Ülerõhuventilatsiooni efektiivsus sisetulekahju kustutamise algfaasis 

   Pajupuu, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Eestis ei kasutata ülerõhuventilatsiooni süsteemselt, olgugi, et selle teostamiseks vajalik varustus on olemas igal päästeautol. Antud lõputöö eesmärgiks on selgitada ülerõhuventilatsiooni kasutamise mõju sisetulekahju ...
  • Üleujutuseks valmisolek Pärnus 2005-2020 

   Raja, Aigar (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: mida on õppinud 2005. aasta jaanuaritormist elanikkond, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, millised muudatused on alates 2005. a jaanuaritormist ...
  • Ülevaade välisriikide kriisiõppuste metoodikatest ja võimalused Eestile 

   Pällo, Argo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus segitatakse välja Eesti kriisiõppuste hetkesituatsioon, analüüsitakse välisriikide õppuse metoodikaid, analüüsitakse küsimustikku ja uuritakse, kas kõike seda arvesse võttes oleks ...
  • Vabatahtlike merepäästjate kaasamine siseveekogu õnnetuste lahendamisele 

   Mägi, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtlike merepäästjate ja kutseliste päästjate veepääste koolitusalased erinevused, vabatahtlike merepääste seltside varustuse hetkeseis ning sellest lähtuvalt teha rakendusettepanek ...
  • Vabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödele 

   Helk, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest ...
  • Vabatahtlike päästekomandode kaasamine liiklusõnnetustele 

   Hindreus, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Uurimistöö peaeesmärgiks oli leida võimalusi ja lahendusi kuidas lisaks kutselistele päästekomandodele oleks võimalik liiklusõnnetustele kaasata ka vabatahtlike päästekomandosid, ning luua neile kriteeriumid, mille alusel ...
  • Vabatahtlike päästjate koolitamise võimalused elektroonilises keskkonnas 

   Ennemuist, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike päästjate valmidus ja soov omandada esimese ja teise astme koolituste, täiendkoolituste ja eriväljaõppe kursuste teoreetilised osad e-õppe vormis.
  • Vabatahtlike päästjate senisest suurem kaasamine ennetustöösse 

   Dubinin, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et aastal 2012 oli 95-st vabatahtlikust päästekomandost ja 2-st reservpäästerühmast vaid 20 vabatahtliku päästekonadot sõlminud lepingu ennetustööga tegelemiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada ...
  • Vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamine Lõuna-Eesti näitel 

   Teder, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtliku päästemeeskonna valmisolek ja ettevalmistus päästesündmuste läbiviimisel ning teha ettepanekuid vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamiseks
  • Vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel 

   Klaassen, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel. Lõputöö esimeses osas käsitletakse vabatahtlike motivaatoreid teaduslike allikate näitel ning uuritakse ...
  • Vabatahtliku päästja valmisolek suitsusukeldumise teenuseks 

   Kuznetsov, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate vabatahtlike päästjate hetke olukord, võimalik valmisolek suitsusukeldumise teenuseks ja hetkel kehtivad nõuded suitsusukeldumise andmiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja ...
  • Vabatahtliku reservpäästerühma perspektiivid päästeameti teenuste mudelis 

   Umbsaar, Tiit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Vabatahtlikke organisatsioone ja üldisemalt kolmandat sektorit, kaasatakse üha enam avalike teenuste pakkujana. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb ning juba praegu ei ole võimalik kõiki avalikke teenuseid endises mahus ...
  • Vahtkustutuse õppematerjali analüüs 

   Kontus, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks oli võrrelda päästja ja päästespetsialisti kalenderplaane. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida päästja ja päästespetsialistidele vahtkustutuse koolitusmaterjale. Analüüsi ja võrdluse tulemusena ...
  • Vahuainete omadused ja alternatiivsed vahuained 

   Tammist, Eiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on koondada ühiste kaante vahele ülevaatlik ja järeldustega varustatud materjal, mis annaks lugejale teavet erinevate vahuainete kustutus omadustest ja alternatiivsetest ainetest, mida kasutada kustutustööde ...
  • Valmisolek võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes 

   Siim, Marti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida valmisolekut võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes ja teha soovitusettepanekuid valmisoleku parandamiseks. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks kasutas autor elementaarset statistilist ...
  • Valveteenistujate tööohutusalase käitumise parendamise võimalused 

   Üleoja, Janari (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest Päästeameti personalistrateegia 2015-2025 näeb ette tööõnnetuste arvu vähendamist 20 tööõnnetuseni aastas. Tööõnnetusse sattumine on seotud teenistuja tööohutusalase käitumisega. Vastavalt töötervishoiu ...