Now showing items 181-200 of 394

  • Ohtliku ettevõtte riskikommunikatsioon ja piirkonna elanike ohuteadlikkus Rakvere lihakombinaadi näitel 

   Tammepõld, Edit (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on hinnata Rakvere lihakombinaadi piirkonnas elavate inimeste ohuteadlikkust ning esitada ettepanekuid teavitustegevuse tõhustamiseks. Lõputöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on juhtumi ...
  • Ohtude hindamise indikaatorid ning kaitsetaseme valik sisetulekahjul 

   Jefremov, Roland (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Sisetulekahjul ruumis on olemas indikaatorid mida päästetöötajad saavad kasutada, et prognoosida tulekahju faasi ning vastavalt indikaatoritele langetada otsus kaitsetaseme valimist. Puuduvad seosed sisetulekahju kirjeldavate ...
  • Ohuala ammooniuminitraatväetise hoiustamisel 

   Riismaa, Meeme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on leida metoodika ammooniumnitraatväetise plahvatuse ohuala määramiseks arvestades võimalikku plahvatuseni viivat riskistsenaariumi. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, ...
  • Ohualade määramine raudteülesõidukohal Ida-Eesti Päästekeskuse regioonis 

   Leipalu, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö on uurimustöö. Selle käigus on analüüsitud hädaolukordi raudtee ülesõidukohtadel erinevate ohtlike raudteeveostega toimunud õnnetuse korral. Selle alusel seada eesmärgiks määratleda ohualade piirid raudtee ...
  • Ohutus elektriautode kustutus- ja päästetöödel 

   Üprus, Hinno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Elektriautode arv Eestis liikluses suureneb aasta aastalt, kuna elektriautode ostuks on võimalik saada toetust. Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohud, mis kaasnevad elektriauto kustutus- ja päästetöödel ning välja selgitada ...
  • Ohutus kui läbiv teema I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal 

   Tammiksaar, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas ja millisel määral on käsitletud tule-, vee- ja teisi keskkonnaohte ning vajadusel abi otsimist I ja II kooliastme õpikutes, töövihikutes ja tööraamatutes. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Ohutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodid 

   Mölder, Garri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Operatiivinfo vahetamine mere- ja rannikureostusele reageerivate ametkondade vahel 

   Väli, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on mere- ja rannikureostusele reageerivate ametite omavahelise operatiivinfot selgitamine ja ettepanekute tegemine täiustamaks ametite omavahelist operatiivsidet.
  • Operatiivkaardi koostamise põhimõtted 

   Vlassov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöös käsitletav probleem seisneb operatiivkaardi vormi, juhendi, säilitamisviisi ebamugavuses. Töö eesmärk on pakkuda uue operatiivkaardi koostamise põhimõtted, mille abil kaardistatakse ära olulised andmed objekti ...
  • Operatiivkorrapidaja tööülesannete funktsioonianalüüs ja kirjeldus 

   Kind, Erki (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada operatiivkorrapidaja tööülesanded ja rollid erinevates päästeteenistustes ning teha ettepanekud nende ühtlustamiseks teenuse parandamise eesmärgil. Lõputöö uurimisobjektiks on ...
  • Operatiivkorrapidajale M-GIS kasutusele võtmise analüüs ja rakenduse arendamine 

   Seilenthal, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli uurida M-GISi kasutusele võtmist operatiivkorrapidajate näitel ning teha ettepanekuid selle programmi arendamiseks. Lõputöö uurimismeetodiks oli kvantitatiivne uurimismeetod. Uuring keskendus ...
  • Operatiivtöötajate demineerimisalane täiendkoolitus 

   Zabellevitš, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö koostamise eesmärgiks on teha ettepanekuid täiendkoolituse läbiviimiseks, mille alusel omandatud teadmised annaksid esmareageerijatele (pääste ja politsei) võimaluse enne demineerijate kohalejõudmist teha ohutult ...
  • Otsingu- ja päästetööd varisemisohtulikest ehituskonstruktsioonidest 

   Ivanov, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   2010. aasta 12 kuu jooksul on päästemeeskonnad reageerinud 40 korral varinguõnnetusele. Päästjate teadmised ja oskused otsingu- ja päästetööde valdkonnas varisemisohtlikest ehituskonstruktsioonidest ei ole piisavad. Ei ole ...
  • Otsingukoerte kaasamine varingupäästetöödele 

   Tamlak, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on välja töötada kõige sobivam kord Päästeametile varingupääste teenus 3 väljaarendamiseks.
  • Otsingutehnikad ja -taktikad hoonetulekahjudel 

   Sild, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli võrrelda erinevaid otsingutehnikaid ja -taktikaid hoonetulekahjudel, et selgitada välja uuritavate taktikate eelised ning puudused võrreldes praegu kasutatavatega.
  • Õlireostuse likvideerimise korraldamine Eesti Vabariigi lõuna piirkonnas 

   Rinne, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli koguda olemasolevad teoreetilised materjalid õlisaaduste poolt tekitatavate reostuste olemuse, enamlevinud tekkepõhjuste, levimise, leviku piiramise ja õlireostuse poolt tekitatud ohtude ning ...
  • Õppevahendite vajadus päästeala noorteringides 

   Peerna, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada päästeala noorteringide vajadus õppematerjali loomiseks ja esitada ettepanekud päästeala noortetöö võimaluste suurendamiseks. Lõputöö eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmised ...
  • Paakautode reageerimine ja mehitatus Lääne päästekeskuses 

   Nõlvak, Tõivo Tim (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uurimistöö peaeesmärgiks on seatud lahenduste pakkumine olemasoleva ressursi otstarbekamaks kasutamiseks.
  • Paakautode võimekuse võrdlus veeveol 

   Saar, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on hinnata erinevate paakautode võimekust veeveol ja selle alusel anda soovitusi, milliseid paakautode tehnilisi lahendusi on kõige otstarbekam kasutada Eesti päästesüsteemis. Eesmärgi saavutamiseks sõnastas ...
  • Pääste valmisolek lumetormidest tingitud päästesündmuste lahendamiseks (Lumetorm Monika näitel) 

   Mäesalu, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö tulemusena selgub, et lumetormidega seotud hädaolukorrad on keerukad ja vajavad paljude erinevate asutuste koostööd. Kogu probleemistik vajab väga täpset kaardistamist ning konkreetsete lahenduste elluviimist, ...