Now showing items 175-194 of 395

  • Naftareostuskorje rannikul - väljundipõhine väljaõppe programm komando tasemel 

   Parts, Kaido (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töös käsitletakse naftareostuskorjetööde erivõimekusega päästekomando väljaõpet naftareostuse korjetööde tegemiseks rannikul. Spetsialistide intervjuude alusel koostab autor väljundipõhise programmi komando väljaõppeks.
  • Naftareostuskorjetööde esimese astme teenuse arendamine Põhja päästekeskuses 

   Kasvandik, Aare (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on leida võimalikud lahendused naftareostuskorjeteenuse esimese astme paremaks toimimiseks tervikuna koos teiste astmetega ning välja selgitada esimese astme reostuse tõrjeks vajalikud tegevused ja varustus.
  • Naispäästjate kaasamine päästekomandode töösse 

   Plaado, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Teema on aktuaalne, sest antud valdkonda ja naissoost päästjate tööd ei ole Eestis uuritud ning kogu maailmas töötab üsna vähe naisi päästja ametikohal. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on naiste endi ...
  • Narva linna veevarustussüsteem 

   Kalamajev, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on hinnata olemasolevat veevarustussüsteemi, välja tuua probleemid ja leida võimalus probleemide lahendamiseks, hinnata veevarustussüsteemi renoveerimist, hinnata üleminekut maaalustelt maapealsetele ...
  • Nägemis-, liikumis- ja kuulmispuudega inimeste päästmise õpetamine Eestis 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärgiks on kirjeldada päästeteenistuse funktsiooni, puudespetsiifilist käitumist eri puudegruppide puhul ning välja selgitada päästeteenistuse koolitajate ettevalmistus õpetada päästetöötajatele puudega ...
  • Neutraliseerimistööd keemiaõnnetustel 

   Mängli, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli töötada välja neutraliseeriva aine koguse arvutamiseks Exeli rakendus, mida saaavad päästjad kasutada keemiaõnnetustel.
  • Nööripäästeteenust osutavate komandode paiknemise kriteeriumid 

   Laaniste, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada päästeteenuse võimekus nööripäästeteenuse osutamisel, määratleda komandod, kes antud teenust osutavad nelja päästekeskuse haldusalas, ning määratleda kriteeriumid nööripäästeteenust ...
  • Ohtliku ettevõtte riskikommunikatsioon ja piirkonna elanike ohuteadlikkus Rakvere lihakombinaadi näitel 

   Tammepõld, Edit (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on hinnata Rakvere lihakombinaadi piirkonnas elavate inimeste ohuteadlikkust ning esitada ettepanekuid teavitustegevuse tõhustamiseks. Lõputöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on juhtumi ...
  • Ohtude hindamise indikaatorid ning kaitsetaseme valik sisetulekahjul 

   Jefremov, Roland (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Sisetulekahjul ruumis on olemas indikaatorid mida päästetöötajad saavad kasutada, et prognoosida tulekahju faasi ning vastavalt indikaatoritele langetada otsus kaitsetaseme valimist. Puuduvad seosed sisetulekahju kirjeldavate ...
  • Ohuala ammooniuminitraatväetise hoiustamisel 

   Riismaa, Meeme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on leida metoodika ammooniumnitraatväetise plahvatuse ohuala määramiseks arvestades võimalikku plahvatuseni viivat riskistsenaariumi. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, ...
  • Ohualade määramine raudteülesõidukohal Ida-Eesti Päästekeskuse regioonis 

   Leipalu, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö on uurimustöö. Selle käigus on analüüsitud hädaolukordi raudtee ülesõidukohtadel erinevate ohtlike raudteeveostega toimunud õnnetuse korral. Selle alusel seada eesmärgiks määratleda ohualade piirid raudtee ...
  • Ohutus elektriautode kustutus- ja päästetöödel 

   Üprus, Hinno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Elektriautode arv Eestis liikluses suureneb aasta aastalt, kuna elektriautode ostuks on võimalik saada toetust. Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohud, mis kaasnevad elektriauto kustutus- ja päästetöödel ning välja selgitada ...
  • Ohutus kui läbiv teema I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal 

   Tammiksaar, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas ja millisel määral on käsitletud tule-, vee- ja teisi keskkonnaohte ning vajadusel abi otsimist I ja II kooliastme õpikutes, töövihikutes ja tööraamatutes. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Ohutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodid 

   Mölder, Garri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Operatiivinfo vahetamine mere- ja rannikureostusele reageerivate ametkondade vahel 

   Väli, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on mere- ja rannikureostusele reageerivate ametite omavahelise operatiivinfot selgitamine ja ettepanekute tegemine täiustamaks ametite omavahelist operatiivsidet.
  • Operatiivkaardi koostamise põhimõtted 

   Vlassov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöös käsitletav probleem seisneb operatiivkaardi vormi, juhendi, säilitamisviisi ebamugavuses. Töö eesmärk on pakkuda uue operatiivkaardi koostamise põhimõtted, mille abil kaardistatakse ära olulised andmed objekti ...
  • Operatiivkorrapidaja tööülesannete funktsioonianalüüs ja kirjeldus 

   Kind, Erki (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada operatiivkorrapidaja tööülesanded ja rollid erinevates päästeteenistustes ning teha ettepanekud nende ühtlustamiseks teenuse parandamise eesmärgil. Lõputöö uurimisobjektiks on ...
  • Operatiivkorrapidajale M-GIS kasutusele võtmise analüüs ja rakenduse arendamine 

   Seilenthal, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli uurida M-GISi kasutusele võtmist operatiivkorrapidajate näitel ning teha ettepanekuid selle programmi arendamiseks. Lõputöö uurimismeetodiks oli kvantitatiivne uurimismeetod. Uuring keskendus ...
  • Operatiivtöötajate demineerimisalane täiendkoolitus 

   Zabellevitš, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö koostamise eesmärgiks on teha ettepanekuid täiendkoolituse läbiviimiseks, mille alusel omandatud teadmised annaksid esmareageerijatele (pääste ja politsei) võimaluse enne demineerijate kohalejõudmist teha ohutult ...
  • Otsingu- ja päästetööd varisemisohtulikest ehituskonstruktsioonidest 

   Ivanov, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   2010. aasta 12 kuu jooksul on päästemeeskonnad reageerinud 40 korral varinguõnnetusele. Päästjate teadmised ja oskused otsingu- ja päästetööde valdkonnas varisemisohtlikest ehituskonstruktsioonidest ei ole piisavad. Ei ole ...