Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetavate töömotivatsioon Murru Vangla näitel 

      Leppik, Gerda (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö autor seadis lõputööle hüpoteesi: kinnipeetavate töömotivatsioon erineb motivatsioonist vabaduses. Uurimustöö eesmärgiks oli saada vastus küsimusele, millised on kinnipeetavate töömotivatsiooni mõjutavad olulisemad ...