Now showing items 21-40 of 1785

  • Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava 2003-2007 

   Suurkivi, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lääne-Virumaa Päästeteenistuse arengukava koostamise tingis aja nõue. 2002-l aastal võeti Siseministeeriumis vastu dokument “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”, kus on toodud lähema viie aasta suunad päästeala ...
  • Tallinna ohtlike ainete raudteetransiidi riskianalüüsi alused 

   Hanga, Knut (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Antud lõputöös käsitletakse Tallinna linnas raudteid mööda veetavaid ohtlikke aineid ja neist tulenevaid võimalikke ohte. Töös on lõpptulemusena lisatud ka raudteel veetavatest ohtlikest ainetest tulenev ohuala. Tegemist ...
  • Redelauto Eesti päästeteenistuses 

   Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on selgitada redelautode arv eesti päästeteenistustes ning anda ülevaade tänapäeva redelautode tehnilistest näitajatest. Töö reaalselt kasutatav eesti päästeala arengukava ühe peatüki koostamisel - tehnika ...
  • Päästeseaduse riikliku tuleohutusjärelevalve peatüki analüüs 

   Kruusma, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesolev lõputöö uurimus käsitleb päästeseaduse tuleohutusjärelevalve korraldust, mida võrreldakse tuleohutusjärelevalve praktikaga. Probleemide väljaselgitamise raames hinnatakse kompaktselt kehtiva korralduse vastavust ...
  • Nägemis-, liikumis- ja kuulmispuudega inimeste päästmise õpetamine Eestis 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärgiks on kirjeldada päästeteenistuse funktsiooni, puudespetsiifilist käitumist eri puudegruppide puhul ning välja selgitada päästeteenistuse koolitajate ettevalmistus õpetada päästetöötajatele puudega ...
  • Regionaalsete häirekeskuste moodustamisega tekkinud probleemide anlüüs ja lahendused 

   Vinogradov, Aleksei (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Töö uurimisobjektiks on võetud regionaalsete häirekeskuste moodustamise käigus ja juba moodustatud regionaalsete häirekeskuste töös tekkinud probleemid ja nende analüüs. Lähtekohaks on antud töös päästeala prioriteetsed ...
  • Tallinna autotranspordi riskianalüüs 

   Kull, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesoleva töö eesmärk on hinnata autotranspordist tulenevat riski Tallinnas. Analüüsitud on vaid neid riske, mis võivad tekitada Tallinna linnale hädaolukorra. Ära on toodud Tallinna maateevõrgustiku üldiseloomustus, ...
  • Operatiivkorrapidaja tööülesannete funktsioonianalüüs ja kirjeldus 

   Kind, Erki (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada operatiivkorrapidaja tööülesanded ja rollid erinevates päästeteenistustes ning teha ettepanekud nende ühtlustamiseks teenuse parandamise eesmärgil. Lõputöö uurimisobjektiks on ...
  • Päästeasutuse tippjuhi kompetentsimudeli väljatöötamine 

   Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Esimeses peatükis kirjeldatakse kompetentside olemust ja rakendamist. Selgitatakse mõiste tähendust ja erinevaid võimalusi kompetentside väljaselgitamiseks ning rakendamiseks. Teises peatükis analüüsitakse päästeasutuse ...
  • Stressitegurid ja nõuanded nendega toimetulekuks tuletõrjuja-päästja töös 

   Dorbek, Dagi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada, kas ja kuivõrd kannatanute ja surmaga lõppenud õnnetused põhjustavad tuletõrjuja- päästjale stressi, ning milliseid vahendeid kasutavad ja sooviksid kasutada Eesti tuletõrjujad- päästjad ...
  • Tuletõrjuja-päästja roll tulekahjude ennetamises Harjumaa Päästeteenistuse näitel 

   Hindreus, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Uurimisobjektiks on harjumaa päästeteenistuse operatiivtöötajad, kuhu kuuluvad tuletõrjujad-päästjad ja meeskonnavanemad/rühmapealikud. Töös on vaadeldud tuletõrjujate-päästjate valmisolekut ja suhtumist ennetustegevusse.
  • Eluhoonete tulekahjude analüüs ja preventsioon kolmes maakonnas 

   Põld, Eliot (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Lõputöö on aktuaalne kuna Eestis on tulekahjude arv väga suur. Probleemiks on just eluhoonete tulekahjud ja selle tagajärjel hukkunud. Lõputöö ülesandeks on koondada tähelepanu eluhoonetes toimuvatele tulekahjudele, ...
  • Komandopealike rolli kirjeldus ja analüüs 

   Kivi, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on välja selgitada milliseid põhifunktsioone täidavad komandopealikud 2004. Aasta kevadel enda arvates. Kesk- ja tugikomando pealike küsimustiku analüüsist selgus, et suurem osa nendest peavad ...
  • Metsatööstusettevõtete tulekahjude kustutamiseka nõutavate ressursside vajadus AS Barrus põlengu näitel 

   Kupp, Maario (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Lõputöö eesmärgiks on metsatööstusettevõtete tulekahjude kustutamiseks nõutavate ressursside vajaduse väljaselgitamine AS Barrus tulekahju näitel, kasutades tulekahju arengu matemaatilise modelleerimise meetodit. Lõputöö ...
  • Tanklate tulekahjude kustutustaktika, Jõõpre tanklatulekahju näitel 

   Kuru, Karmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Eesmärgiks on seatud päästetöödejuhile tanklate tulekahjudel tegutsemise juhendmaterjali loomine ja Jõõpres toimunud tanklatulekahjust ülevaate andmine. Uurimisobjektiks on tanklate tulekahjud ja nende kustutamine. ...
  • Kindlusseltside roll tuleohutuse tagamisel Eestis 

   Tõnson, Rain (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Eestis tegutsevate kindlustusseltside tööd tuleohutuse tagamisel ja koostöö arendamisel kohalike päästeasutustega. Teema on aktuaalne juba mõnda aega, kuid tuleohutuse tagamise seoseid ...
  • Kinnipeetavate teadlikkus HIV-st Tartu Vangla näitel 

   Ude, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd palju Tartu Vangla kinnipeetavad teavad HIV-st ja saada kinnitust, kas Tartu Vanglas on HIV probleem. Lõputöö uurimismeetod on kvantitatiivne ja kasutati empiirilise andmete ...
  • Lapse esimesed eluaastad vanglas 

   Hiiesalu, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline oleks optimaalne aeg lapse viibimiseks ema juures vanglas. Töö käigus andis autor ülevaate lapse arengust, harku vangla eluolust ning teiste riikide kogemustest emade-laste suhtes. ...
  • Narkootikumide tarvitamine laagertüüpi vanglas täiskasvanud meeste seas 

   Pendin, Kadri; Murašin, Margus (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärk on uurida uimastite tarvitamist täiskasvanud meeste seas laagertüüpi vanglas. Samuti on töö eesmärgiks välja selgitada millist tuge/abi/sekkumist oleks vaja pakkuda narkootilisi aineid tarvitavatele ...