Viimati lisatud

 • Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest 

  Kaarna, Risto; Noor, Külvi (Siseministeerium, 2011)
  Käesoleva analüüsi eesmärgiks on leida Eesti vabatahtlike töö hind rahas ning selle sotsiaalne väärtus. Sedalaadi info on vajalik poliitikaotsustajatele, kodanikuühendustele, nende tegevuste rahastajatele, vabatahtlikke ...
 • Vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi hindamine 

  Uus, Maiu (Siseministeerium, 2012)
  Analüüsi eesmärk on (1) hinnata ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi tulemusi ja kasu osapooltele ning (2) esitada soovitused ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse programmi ...
 • Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa sotsiaaluuringu põhjal 

  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
  Käesolevas raportis antakse Euroopa Sotsiaaluuringu andmeid kasutades ülevaade kodanikuharidusest ja vabatahtlikust tegevusest Eestis aastatel 2006-2010 ning koostatakse vabatahtliku Eesti elaniku ning aktiivse Eesti elaniku ...
 • Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 2012 – 2014 

  Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Mikko, Eneli; Ohvril, Anneli; Urm, Tiina (Siseministeerium, 2012)
  Käesolev kommunikatsioonistrateegia on suunatud Siseministeeriumile, Eesti kodanikuühiskonna tugistruktuurile, ettevõtetele, avalikkusele ja vabaühendustele, eesmärgiga suurendada kõigi osapoolte vahelist koostööd ja ...
 • Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs 

  Rammo, Alari; Seppel, Toomas (Siseministeerium, 2013)
  Järgneva analüüsi eesmärgiks on Siseministeeriumi antud lähteülesande järgi määratleda peamised õiguslikud takistused või ebaselgused vabatahtlike kaasamisel vabaühenduse töösse. Analüüsi eesmärk ei ole anda detailset ...
 • Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013 

  Uus, Maiu; Hinsberg, Hille; Mänd, Tuulike; Batueval, Valenina (Siseministeerium, 2013)
  Käesoleva uuringu peamine eesmärk on anda ülevaade vabatahtlikus tegevuses osalemisest Eestis ja selle valdkonna muutustest. Tegu on kordusuuringuga, st selle käigus kogutud andmeid on võrreldud 2009. a uuringu „Vabatahtlikus ...
 • Vabaühenduste sisedemokraatia uuring 

  Uus, Maiu; Matt, Jane; Vallimäe, Tanel (Siseministeerium, 2014)
  Viimastel aastatel on muutunud vabaühenduste roll poliitikakujundamise protsessides üha nähtavamaks. Selle taustal kerkib aga üles intrigeeriv küsimus: mis on vabaühenduste sisedemokraatia ja kuidas kaasatakse osalisi ...
 • Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine 

  Kiisel, Maie; Veskimäe, Märten; Rammo, Alari; Lees, Kadri (Siseministeerium, 2017)
  Lõpparuanne annab ülevaate teiste riikide kogemusest vabaühenduste rahastamispraktikate analüüsiga, selgitab Eesti rahastajate ootuseid rahastamisandmete esitusele, toob välja põhjendused, miks ja kuidas saab kasutada ...
 • Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018 

  Käger, Maarja; Lauring, Maiu; Pertšjonok, Anastasia; Kaldur, Kristjan; Nahkur, Oliver (Siseministeerium, 2019)
  Et vabatahtlikkus on nii tähtis, tellis Siseministeerium 2018. aastal vabatahtlikus tegevuses osalemise kordusuuringu, mille eesmärk oli analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, muutusi viimase viie aasta jooksul ...
 • Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine 

  Turu-Uuringute AS, läbiviija; Tallinna Ülikool, läbiviija; Balti Uuringute Instituut, läbiviija (Siseministeerium, 2019)
  Selle raporti teemaks on uusimad trendid Eesti kodanikuühiskonnas ja kodanikualgatuslikus tegevuses. Koos tänase olukorra analüüsiga anname ülevaate ka viimase kümne aasta olulisematest muutustest vabaühenduste ...
 • Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete arengu stimuleerimine Eestis 

  OECD, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
  Eesti on viimastel aastatel nautinud märkimisväärset majanduskasvu, mida on ajendanud esmajoones suur riigisisene nõudlus ja eratarbimine. Siiski jääb riik maha teistest OECD liikmesriikidest, kuna kannatab püsiva vaesuse ...
 • Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs 

  Kiviorg, Merilin (Siseministeerium, 2012)
  Töö eesmärk on Kirikute ja koguduste seaduse ning teiste religiooni reguleerivate õigusaktide analüüs ja nende võimaliku koosmõju hindamine. Eestis religiooni puudutavate seaduste vastavuse hindamine Euroopa Liidu õigusega, ...