Now showing items 11-29 of 29

  • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
  • Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 

   Mikko, Eneli; Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Vihma, Peeter (Siseministeerium, 2012)
   Käesoleva kommunikatsioonistrateegia üheks eesmärgiks ongi tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest päästealal, selle väärtusest ja kasulikkusest ühiskonna arengus. Teiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni kaudu saavutada ...
  • Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele 

   Finantsakadeemia OÜ, läbiviija (Siseministeerium ; Päästeamet, 2016)
   Uuringu “Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele” telliti Siseministeeriumi ja Päästeameti poolt eesmärgiga saada ülevaade Päästeameti rahastamise ...
  • Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks ; Rakendusuuringu lõppraport 

   Mumma, Andres; Sarapuu, Jaanus-Arno; Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja ...
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus. ▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja ...
  • Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse uuringu tulemuste klasteranalüüs ning tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunute analüüs 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Uuringu eesmärgiks on segmenteerida Eesti 15–74-aastasi elanikke nende tule- ja veeohutusalaste hoiakute ja käitumise põhjal ja koostada tüpoloogiad, mille alusel kavandada tegevusi tule- ja veeohutusalase teadlikkuse ...
  • Tule-, vee- ja liiklusohutuse alane ennetusuuring : lõppraport 

   Talmar-Pere, Annika, uuringu projektijuht; Klaos, Margo, koostaja; Puhm, Ene, koostaja; Tirkkonen, Päivi, koostaja; Pedak, Maarit, koostaja; Pärtel, Kärt, koostaja; Petti, Kalev, uuringu läbiviija; Krall, Kairit, uuringu läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kõige tõhusamad teavitamise lahendused ja infokanalid, et jõuda õnnetussurmade ennetamisel oluliste sihtrühmade, sealhulgas näiteks erinevate vanuse- ja rahvusrühmadeni. Selleks anti ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2018 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016-2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö ...
  • Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine 

   Rinne, Eva; Laev, Janek; Michelson, Aleksandr; Hauvmann, Ene (2020)
   Ukraina Eriolukordade Riiklik Teenistus (edaspidi UERT, ukraina keeles Державна служба України з надзвичайних ситуацій; edasi Dnipropetrovski oblasti kontekstis – UERTi territoriaalvalitsus) ja pääste vabatahtlike koostöö ...
  • „ Ülerõhu piirväärtuste ning ohualade määramine” 

   Tomberg, Tõnu; Idla, Katrin; Strandberg, Marek (Siseministeerium, 2015)
   Käesolev ülerõhu piirväärtuste ning ohualade määramise täpsustuste leidmisele pühendatud töö põhineb peamiselt NATO-s lõhkematerjalide käitlemises kasutataval kogumikul Allied Ammunition Storage and Transportation Principles ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
  • Veeohutuse teadlikkuse kvalitatiivuuringu aruanne mai–juuni 2013 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta veeohutuskampaania reklaamidele.
  • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...