Now showing items 2-21 of 29

  • Eelduste loomine Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude jätkusuutliku karjääri- ja rotatsioonimudeli väljatöötamiseks Siseministeeriumi haldusalas 

   Valk, Anne, läbiviija; Kratovitš, Mairit, läbiviija; Roosve, Triin, läbiviija; Käbi, Mari, läbiviija; Järvet, Shvea, läbiviija; Orumaa, Elina, läbiviija; Pagel, Oliver, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uuringu eesmärgiks on selgitada välja SKA kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude värbamisega seotud probleemid ja huvigruppide ootused õppejõududele ning teha ettepanekud sisejulgeoleku valdkonna hariduse pakkumist toetava ...
  • Ehitise riskihindamise mudel 

   Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.
  • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
   Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas.
  • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas ning võrrelda tulemusi 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustega.
  • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
  • Eluruumide tuleohutuse riskihindamise metoodika ja kodukülastuse ankeedi väljatöötamine 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Tammepuu, Ants; Valge, Alar; Kull, Tarmo; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Probleem: Kodutulekahjude arv ning nende läbi hukkunud inimeste hulk Eestis on väga suur. Hetkel kasutuses olev kodukülastuse ankeet sisaldab väga palju andmeid, mille hulgas pole selgelt esile määratletud tuleohutust kõige ...
  • Fookusgrupiuuring tuleohutusest 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris 2013. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbi tuleohutuse teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millised on valitud sihtrühmade esindajate ...
  • Hoonetulekahjudel päästetööga ärahoitud varakahju hindamise metoodika 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Saar, Indrek; Valge, Alar; Mumma, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Päästeamet arvutab kindlustusfirmades kasutusel oleva metoodika alusel hoonetulekahjudes tekkinud varakahju suurust (ilma sisustuse maksumuseta). See ei näita päästemeeskonna tegevuse tulemuslikkust. Päästemeeskonna ...
  • Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas (KATI) 

   Roose, Antti, projektijuht (Tartu Ülikool koos Eesti Maaülikooli, Sisekaitseakadeemia ja Norra Linna- ja regionaaluuringute Insitituudiga, 2015)
   Kliimakohanemise uuringuid viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" toetusel „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise ...
  • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
  • Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 

   Mikko, Eneli; Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Vihma, Peeter (Siseministeerium, 2012)
   Käesoleva kommunikatsioonistrateegia üheks eesmärgiks ongi tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest päästealal, selle väärtusest ja kasulikkusest ühiskonna arengus. Teiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni kaudu saavutada ...
  • Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele 

   Finantsakadeemia OÜ, läbiviija (Siseministeerium ; Päästeamet, 2016)
   Uuringu “Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele” telliti Siseministeeriumi ja Päästeameti poolt eesmärgiga saada ülevaade Päästeameti rahastamise ...
  • Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks ; Rakendusuuringu lõppraport 

   Mumma, Andres; Sarapuu, Jaanus-Arno; Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja ...
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

   TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus. ▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja ...
  • Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse uuringu tulemuste klasteranalüüs ning tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunute analüüs 

   Luht, Kadi; Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Uuringu eesmärgiks on segmenteerida Eesti 15–74-aastasi elanikke nende tule- ja veeohutusalaste hoiakute ja käitumise põhjal ja koostada tüpoloogiad, mille alusel kavandada tegevusi tule- ja veeohutusalase teadlikkuse ...
  • Tule-, vee- ja liiklusohutuse alane ennetusuuring : lõppraport 

   Talmar-Pere, Annika, uuringu projektijuht; Klaos, Margo, koostaja; Puhm, Ene, koostaja; Tirkkonen, Päivi, koostaja; Pedak, Maarit, koostaja; Pärtel, Kärt, koostaja; Petti, Kalev, uuringu läbiviija; Krall, Kairit, uuringu läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kõige tõhusamad teavitamise lahendused ja infokanalid, et jõuda õnnetussurmade ennetamisel oluliste sihtrühmade, sealhulgas näiteks erinevate vanuse- ja rahvusrühmadeni. Selleks anti ...
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...