Recent Submissions

 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
 • Eelduste loomine Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude jätkusuutliku karjääri- ja rotatsioonimudeli väljatöötamiseks Siseministeeriumi haldusalas 

  Valk, Anne, läbiviija; Kratovitš, Mairit, läbiviija; Roosve, Triin, läbiviija; Käbi, Mari, läbiviija; Järvet, Shvea, läbiviija; Orumaa, Elina, läbiviija; Pagel, Oliver, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Uuringu eesmärgiks on selgitada välja SKA kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude värbamisega seotud probleemid ja huvigruppide ootused õppejõududele ning teha ettepanekud sisejulgeoleku valdkonna hariduse pakkumist toetava ...
 • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
  Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
  Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.
 • Veeohutuse teadlikkuse kvalitatiivuuringu aruanne mai–juuni 2013 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta veeohutuskampaania reklaamidele.
 • Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine 

  Rinne, Eva; Laev, Janek; Michelson, Aleksandr; Hauvmann, Ene (2020)
  Ukraina Eriolukordade Riiklik Teenistus (edaspidi UERT, ukraina keeles Державна служба України з надзвичайних ситуацій; edasi Dnipropetrovski oblasti kontekstis – UERTi territoriaalvalitsus) ja pääste vabatahtlike koostöö ...
 • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas ning võrrelda tulemusi 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustega.
 • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
  Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas.
 • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

  TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

  TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus. ▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2018 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016-2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
  Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö ...
 • Ehitise riskihindamise mudel 

  Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.
 • Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 

  Mikko, Eneli; Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Vihma, Peeter (Siseministeerium, 2012)
  Käesoleva kommunikatsioonistrateegia üheks eesmärgiks ongi tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest päästealal, selle väärtusest ja kasulikkusest ühiskonna arengus. Teiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni kaudu saavutada ...
 • Abikaugetes piirkondades päästealase ennetustöö, ohutusjärelevalve ning päästetöö teenuste optimaalsete osakaalude määratlemine ja sellealase planeerimismudeli väljatöötamine 

  Espenberg, Kerly; Puolokainen, Tarmo; Varblane, Uku (Siseministeerium, 2013)
  Käesoleva uuringu fookuses on päästeteenuste osutamine (st päästealane ennetustöö, tuleohutusjärelevalve ja päästetöö) abikaugetes piirkondades ehk nendes Eesti piirkondades, kuhu riiklik päästekomando ei jõua pärast ...

View more