Recent Submissions

 • Politsei sõnumi tajumine Eesti eri keelekogukondades : uuringu raport 

  Laanemaa, Elen; Hatšaturjan, Aida; Taukar, Marju; Linnat, Kerli; Ehrenbusch, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Suurte kriiside kogemusest tuleneb oluline küsimus, kuidas suurendada elanikkonna teadlikkust ja tugevdada reageerimisvõimet tulevaste kriiside korral. Antud uurimuse eesmärk on välja selgitada, kuidas tajuvad kahe suurima ...
 • Eesti elanikkonna turvalisuse uuring 2019 

  Eesti Uuringukeskus OÜ, läbiviija; Norstat Eesti AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli uurida Eesti elanike turva- ja ohutunnet, kuriteo ohvriks langemist ning rahulolu Politsei- ja Piirivalveametiga ning nende aspektide muutumist ajas.
 • Avaliku arvamuse uuring 2017 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2017)
  Käesolev aruanne on koostatud 15. maist – 21. juunini 2017 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • rahulolu ...
 • Avaliku arvamuse uuring 2016 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2016)
  Käesolev aruanne on koostatud 8. augustist- 13. septembrini 2016 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • ...
 • Lastevanematele suunatud ennetuskampaania eel- ja järeluuring 

  AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
  Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu eesmärgiks oli kaardistada lastevanemate teadlikkust ja arusaamu seoses nende rolliga laste riskikäitumise ennetamisel ja vähendamisel ning hinnata temaatilise meediakampaania ...
 • Noortele suunatud lähisuhtevägivalda ennetavate tõendus- või teadmispõhiste programmide võrdlev uuring 

  Linno, Merle; Soo, Kadri; Puolokainen, Tarmo; Themas, Aivi; Themas, Elvo (Siseministeerium, 2014)
  Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline maailmas kasutuses olevatest tõendus- või teadmispõhistest noortele suunatud programmidest, mis ennetab lähisuhtevägivalda, vastab Eesti oludele ja teadaolevatele vajadustele ...
 • ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuring 

  e-Riigi Akadeemia Sihtasutus, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
  Töö aluseks oli 7. novembril k.a e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse (edaspidi eGA) ja Siseministeeriumiga sõlmitud leping, töö tegemise perioodiks oli 11.11.−15.12.2013. Töö eesmärgiks oli anda sisend ID1 formaadis dokumentide ...
 • Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2015)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti elanike teadlikkus, hoiakud ja ootused ning usalduse hetketase Eesti turvaettevõtluse sh turvateenuse, ennetustöösse panustamise ning turvaettevõtete ja siseturvalisuse ...
 • Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs 

  AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
  Käesoleva varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik politsei tegevuste vähendamine ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste ...
 • Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alane väljaõpe : rakendusuuringu raport 

  Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Sisekaitseakadeemia (SKA) politsei- ja piirivalvekolledži kadettide infosüsteemide alast väljaõpet käsitleva rakendusuuringu „Kadettide IT-alane väljaõpe“ eesmärk oli välja selgitada, millised infosüsteemide ja andmekaitsega ...