Now showing items 21-32 of 32

  • Introduction of hybrid threats of internal security 

   Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   The research report talks about existing and potential hybrid threats to Estonia's security. The report draws attention to potential weaknesses in Estonia's security. The aim of the report is to draw attention to existing ...
  • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
  • Sisekaitse personalireservid ja nende vajadus 

   Sazonov, Vladimir; Marnot, Diana; Belova-Dalton, Oksana; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Uurimisraporti eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest ja võimalikest personalireservidest Eestis ning nende rakendamisvõimalusest sisejulgeoleku valdkonnas.
  • Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

   Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Siinne analüüs annab ülevaate sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise õiguslike aluste muutumisest ajavahemikul 2006–2019; Euroopa Nõukogu soovitusel toimunud piirikontrolli ajutisest taaskehtestamisest ...
  • Elanikkonnaküsitluse „Eesti elanike suhtumine isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ 

   Puusalu, Jaanika; Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Ajavahemikul 8. jaanuarist kuni 21. jaanuarini 2021 korraldas uuringufirma Saar Poll OÜ Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi uuringu käigus Eesti elanikkonna küsitluse, mille valim oli 1000 inimest. Küsitluse ...
  • Vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike kaasamise kitsaskohad 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Vabatahtlikke ühendusi on Eestis palju, kuid selles analüüsis keskendutakse neile, keda kaasatakse peamiselt siseturvalisuse tagamisse: vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad ja abipolitseinikud. Kuigi vabatahtlikke ...
  • Impact of events in Belarus on the safety and security of the Baltic States 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   At the time of publication of the report, the situation in the Baltic region was exacerbated by the decision of the Russian Federation to bring tens of thousands of soldiers close to the Ukrainian border. The subject is ...
  • "Mehitamata õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohalt andmete kogumiseks” uuringu lõpparuanne 

   Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Aruanne on Sisekaitseakadeemia ja Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) uurimisprojekti „Mehitamata õhusõidukite1 kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohalt andmete kogumiseks“ lõpparuanne. Aruanne ...
  • Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport 

   Berg, Eiki; Kiviorg, Merilin; Kitsing, Meelis; Varblane, Urmas; Ottis, Rain; Broughel, Anna; Hõbepappel, Urmas; Vilson, Maili; Kisel, Einari; Siirde, Andres; Ashyrov, Gaygysyz; Juust, Mathias; Osula, Anna-Maria; Venables, Adrian; Koort, Erkki; Süld, Elo; Maiberg, Heidi (Tartu ÜlikoolTallinna TehnikaülikoolEstonian Business SchoolSisekaitseakadeemia, 2022)
   21. sajandit peetakse Aasia sajandiks. Sellest tulenevalt on Eestis suur vajadus valdkondadeüleste lühi- ja pikka perspektiivi arvesse võtvate suuniste järele, mis võimaldaks nii riigil kui ka erinevatel huvigruppidel Aasia ...
  • Covid-19 ajal levitatavad vandenõuteooriad ning nende roll inimeste võimalikus radikaliseerumises Eestis ja mujal maailmas 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Uuringu eesmärk on anda ülevaade, kuidas globaliseeruva maailma lahutamatu osana on Eestis COVID-19 pandeemia tõttu tõusnud (mitte)vägivaldse radikaliseerumise tase. Uuringu fookuses on COVID-19 pandeemia ajal maailmas ...
  • Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides 

   Rämmer, Algo (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   See ülevaade kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad julgeolekupoliitika mõttekojad-kompetentsikeskused. Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitikate kujundamisel. Kodanikuühiskonna ...
  • Eesti elanikkonna teadlikkus küberturvalisusest: ülevaade uuringutest ja võimalikest edasistest suundadest 

   Kont, Kate-Riin (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Kogu Euroopas suureneb küberrünnete ja küberkuritegude arv ja keerukus. Eesti oli juba 2007. aastal märkimisväärselt digitaliseerunud riik. 2007. aasta aprillis toimusid koordineeritud ja ulatuslikud teenusetõkestusrünnakud ...