Recent Submissions

 • Border Security and Management 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  This short insight to internal and border security management is guiding the Master level students to the basic components of the European Integrated Border Management. Focus of this material lays on hybrid threats ...
 • Väärteo kirjelduse koostamine 

  Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
 • Tõendamiseseme asjaolud 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...
 • Karistusõiguse üldosa III 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
 • Karistusõiguse üldosa II 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
 • Karistusõiguse üldosa I 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
 • Kriisireguleerimine koostöös relvajõududega 

  Kirsimägi, Silvia; Saar, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: õpiobjekt annab ülevaate kaitsejõudude kasutamise õiguslikest alustest ja tingimustest
 • Märulipolitsei varustus ja riietumine 

  Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Kujundada Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidel teadmised Eesti politsei märulipolitseist ja anda ülevaade massiliste korratuste ajal kasutatavast varustusest.
 • Kahtlustatava ülekuulamine 

  Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: õpetada kahtlustatava ülekuulamise taktika alusteadmisi, selgitada erinevate taktikavõtete kasutamist ülekuulamisel ning anda teadmised kahtlustatava ülekuulamise taktikaliselt õigeks läbiviimiseks
 • Teenistuspüstol "PM" 

  Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
 • Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö 

  Reinek, Heigo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: E-õpiobjekt võimaldab üliõpilasel iseseisvalt omandada üldised teadmised ja oskused Prümi otsuse ja lepingu erisustest, mis hiljem kinnistatakse seminaril. Materjal hõlmab ühte osa ainest "Piiriülene ...
 • Esemete otsimine inimese lõhna järgi teenistuskoera abil 

  Suurküla, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Ettevalmistav materjal koerajuhtidele enne kursusele saabumist.
 • Topograafilise kaardi kasutamine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
 • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

  Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...
 • Kinnipidamisasutuste struktuur 

  Kilk, Karla (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste ...
 • Politsei külmrelva baastehnikad 

  Gavrijaseva, Aida; Kiveste, Raimo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. ...
 • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
 • Orienteerumine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes
 • Turvaline elukeskkond 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.

View more