Recent Submissions

 • Väärteo kirjelduse koostamine 

  Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
 • Tõendamiseseme asjaolud 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...
 • Karistusõiguse üldosa III 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
 • Karistusõiguse üldosa II 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
 • Karistusõiguse üldosa I 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
 • Kriisireguleerimine koostöös relvajõududega 

  Kirsimägi, Silvia; Saar, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: õpiobjekt annab ülevaate kaitsejõudude kasutamise õiguslikest alustest ja tingimustest
 • Märulipolitsei varustus ja riietumine 

  Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Kujundada Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidel teadmised Eesti politsei märulipolitseist ja anda ülevaade massiliste korratuste ajal kasutatavast varustusest.
 • Kahtlustatava ülekuulamine 

  Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: õpetada kahtlustatava ülekuulamise taktika alusteadmisi, selgitada erinevate taktikavõtete kasutamist ülekuulamisel ning anda teadmised kahtlustatava ülekuulamise taktikaliselt õigeks läbiviimiseks
 • Teenistuspüstol "PM" 

  Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
 • Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö 

  Reinek, Heigo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: E-õpiobjekt võimaldab üliõpilasel iseseisvalt omandada üldised teadmised ja oskused Prümi otsuse ja lepingu erisustest, mis hiljem kinnistatakse seminaril. Materjal hõlmab ühte osa ainest "Piiriülene ...
 • Esemete otsimine inimese lõhna järgi teenistuskoera abil 

  Suurküla, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Ettevalmistav materjal koerajuhtidele enne kursusele saabumist.
 • Topograafilise kaardi kasutamine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
 • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

  Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...
 • Kinnipidamisasutuste struktuur 

  Kilk, Karla (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste ...
 • Politsei külmrelva baastehnikad 

  Gavrijaseva, Aida; Kiveste, Raimo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. ...
 • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
 • Orienteerumine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes
 • Turvaline elukeskkond 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
 • Teenistuskoerte kasutamine politsei ja piirivalveteenistuses 

  Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Materjal annab lihtsustatud ülevaate teenistuskoerte hankimisest, koolitamisest, liikidest ja nende võimekusest erinevaid teenistuslikke ülesandeid lahendada.

View more