Recent Submissions

 • Best Practices in Dynamic Security Training 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  The concept of dynamic security combines security and control as well as rehabilitative and supportive elements in a way that enhances the positive change towards desistance and life without crime. The term dynamic security ...
 • Dynamic Security Training Handbook 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  The purpose of this handbook is to illustrate how staff training can contribute to achieving the mind-set and culture needed to establish dynamic security practices in correctional services. Furthermore, this handbook ...
 • Minimum Standards for Dynamic Security Training 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  This report describes the minimum requirements for education and training on the subject of dynamic security for prison staff. Establishing dynamic security as a concept and working method will affect the entire organization ...
 • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

  Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
 • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

  Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...
 • Narkootikumid vanglas : Äratundmine ja narkovastane tegevus 

  Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Õppematerjal on mõeldud narkootikumide aine õpetamiseks Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala üliõpilastele. On kasutatav ka akadeemia teiste erialade üliõpilastele narkootiliste ainete ja preventsioonitööga seotud ...
 • Русский язык : учебные материалы : подготовительный курс 

  Нечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена (Sisekaitseakadeemia, 2008)
 • Kriminoloogia Vanglaametnikele 

  Tael, Inge, tõlkija (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Kriminoloogia all mõistetakse interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda, millel on seosed kõigi empiiriliste teadusharudega, mille eesmärgiks on uurida kuritegevuse ulatust ja koguda andmeid kuritegevuse esinemisvormide ja ...
 • Vanglatöö taktika : teenistus tugevdatud järelevalve tingimustes 

  Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesoleva õppematerjali autori arvates ei olegi niivõrd tähtis eelkirjeldatud mõiste sõnaline definitsioon. Tähtis on teadvustada arusaama, et vanglatöös esineb olukordi, mil mingiks ajaliseks perioodiks või konkreetse ...
 • Vanglatöö eetikast 

  Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesolev õppevahend on sissejuhatav õppematerjal korrektsiooni eriala kutse-eetika kursusele. Kursus peaks vanglaametnikele pakkuma mõtteainet hea ja halva aga ka selle kohta kuidas erinevatel positsioonidel inimesed neid ...
 • Psühholoogia vanglaametnikele : Üldine vanglateenistus 

  Wieczorek, Theo; Racsche, Peter; Monschau, Martina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesoleva psühholoogia kursuse õppematerjali saksakeelne originaaltekst on koostatud 2004. a ja I osa täiendatud 2006. a Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaa Vanglaametnike koolis Wuppertalis ja avaldatakse autorite ...
 • Vanglateenistus : Teine, muudetud trükk 

  Lang, Kaire (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Vanglateenistus moodustab avaliku teenistuse eriliigi. Vanglateenistust reguleerib VS. Samas tuleb vanglateenistuse osas vaadata ka üldise avaliku teenistuse kohta käivaid sätteid ATS-st. Ka vanglateenistuse puhul tuleb ...
 • Vanglate ajaloo ja arhitektuuri kujunemisest 

  Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Hästi kavandatud vanglaarhitektuur vaid toetab neid, kes seal töötavad, kuid meeles tuleb pidada, et vanglas võib ikka tekkida tõsiseid olukordi ning kõrgeim prioriteet peab olema nii kinnipeetavate kui personali turvalisus.
 • Vene keele õpik vanglateenistujale 

  Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Õpiku eesmärk on aidata õppijal omandada erialast terminoloogiat ja täiendada tööalases suhtlemises vajalikku kõnelemisoskust. Seepärast on pearõhk asetatud kõige sagedamini esinevate ametiülesannete ja töösituatsioonide ...