Now showing items 21-40 of 48

  • Kriminaalmenetluse kaasused 

   Kesklaas, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev kaasustekogu on koostatud Politseikoolis konstaabliõpet saavatele kadettidele, aitamaks neil õppeülesande “Kuriteoteate lahendamine” läbimisel paremini omandada kriminaalmenetluslikke teadmisi ning arendamaks neis ...
  • Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend käsitleb kriminalistikalise taktika üldise iseloomuga (üldosa) küsimusi millel baseerub eriliigiliste uurimistoimingute taktika. Õppevahend on abivahendiks menetlustaktika ja muude uurimistoimingute ...
  • Süüteoennetuse projektide planeerimine, vormistamine, juhtimine ja hindamine 

   Brikkel, Ly (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade süüteoennetuse projektide planeerimisest, vormistamisest, juhtimisest ja hindamisest politseiasutuses. Õppematerjal on koostatud eeldusel, et lugejal ei pea olema mingeid eelteadmisi ...
  • Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid 

   Nigul, Annika, kaasautor; Härson, Tuuli, kaasautor; Vennikas, Pille, kaasautor; Pars, Siiri, kaasautor; Kilk, Karla, kaasautor; Klein, Merli, kaasautor; Purik, Oliver, kaasautor; Tänak, Riho, kaasautor; Roossaar, Tarmo, kaasautor; Kalev, Ants, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Randlaine, Veiko, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Ild, Marko, kaasautor; Kutser, Andres, kaasautor; Maripuu, Tiina, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kaasustes toodud struktuuriüksuste nimetused jms on kooskõlas 01.01.2010.a jõustuva politsei- ja piirivalve seadusega. Kogus kirjeldatud näidislahendustest võib malli võtta, kuid neid ei saa n-ö automaatselt üle kanda ...
  • Turvalisuspoliitika 2010: kokkuvõte "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmisest 

   Pomerants, Marko, eessõna autor; Tabur, Lauri, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleval aastal otsustasime hakata välja andma Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade ülevaadet ka trükise kujul. Ikka sellel eesmärgil, et pakkuda süsteemsemat ja laiapõhjalisemat turvalisuse valdkonna käsitlust. Loodame ...
  • Kuritegude jälgede kriminalistikaline uurimine 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Õpikus on selgitatud erinevaid kriminalistikas kasutatavaid mõisteid ning täpselt välja toodud erinevad etapid kuriteopaiga töötlemiseks. Samuti on völja toodud erinevate lõhnade, jälgede jne kriminalistiline tähtsus.
  • Политика безопасности 2010 : итоги выполнения программы "Основные направления политики безопасности Эстонии до 2015 года" 

   Tabur, Lauri, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   10 июня 2008 года Рийгикогу принял «Основные направления политики безопасности Эстонии до 2015 года». На министра внутренних дел было возложено обязательство ежегодно не позднее 1 марта представлять Рийгикогу обзор ...
  • Massihävitusrelvad ja nende kasutamine tänapäeval 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Kuigi tuumaterrorism näib reaalse ohuna, on fakt see, et selleks, et selline rünnak õnnestuks, tuleb ületada tohutuid tehnoloogilisi barjääre. Alati on võimalik terroristide tuumarünnaku ähvardus; selle toimumise tõenäosus on ...
  • Security policy 2010 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Tabur, Lauri, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   The Riigikogu (the Estonian Parliament) approved the guidelines on 10 June 2008. The Minister of the Interior has the responsibility of submitting an overview of the implementation of the main guidelines of Estonia’s ...
  • Surnukeha naha eri seisunditest tulenevad daktüloskopeerimismeetodid : Metoodilised soovitused kriminalistidele ja ekspertidele 

   Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Selle temaatika käsitlemine on esimene samm täitmaks tühimikku erialakirjanduses, mis aitaks politseiametnikel, ekspertidel, ja miks mitte ka prokuröridel, advokaatidel jt isikuvastaste kuritegude uurimisega tegelevatel ...
  • Turvalisuspoliitika 2011: kokkuvõte "Turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015" täitmisest 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Turvalisus on üks peamisi ühiskonnaliikmete hüvesid ja sellele on vääramatu õigus kõikidel inimestel. Turvalisus peab katma kogu riigi territooriumi ning seda saab tõhusalt tagada ainult koosöös erinevate osapoolte vahel. ...
  • Политика безопасности 2011 : итоги выполнения программы "Основные направления политики безопасности Эстонии до 2015 года" 

   Pardla, Maila, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Защищенность является одним из основных благ членов общества, и непоколебимое право на нее есть у всех людей. Защищенность должна покрывать территорию всего государства, и ее можно обеспечить только при сотрудничестве ...
  • Security policy 2011 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Security is one of the main benefits provided to members of the society and everyone has an irrefutable right to it. Security has to be ensured in the entire territory of the country and that can be efficiently achieved ...
  • Kriminalistikaekspertiisid 

   Lanno, Üllar; Rump, Merike; Rodi, Kaja; Riikoja, Aime; Mei, Erik; Sadam, Maarja; Ivask, Inna; Kriiska-Maiväli, Kairi; Rosin, Galina; Olt, Oliver; Tõns, Kai; Rebane, Helen; Randmäe, Helle; Eskor, Liina; Kristjankroon, Eve; Laanet, Sven; Juhe, Allan; Rausberg, Peep; Toomet, Meelis; Saarik, Vardo; Rodes, Lembit; Kaing, Hendrik; Lindmäe, Herbert (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
  • Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel 

   Aaspõllu, Anu; Tiks, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Selle raamatu eesmärk on parandada ja korrastada politseiametnike teadmisi, kirjeldada ja hinnata füüsiliste tõendite kogumise peamisi reegleid eelkõige tapmiste, aga ka muude isikuvastaste kuritegude menetlustes. Aluseks ...
  • Politseieetika : teooria ja praktika 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Selle õppematerjali eesmärk on laiendada teadmisi eetikast, moraalist ja väärtustest ning aidata süvendada politseitöö häid tavasid ja kehtivaid väärtusi. Käsitlemist leiavad teemad, mida saab rakendada nii kõigis ...
  • Väärteo kirjelduse koostamine 

   Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
  • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

   Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
   See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
  • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

   Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
  • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

   Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.