Recent Submissions

 • Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2015)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti elanike teadlikkus, hoiakud ja ootused ning usalduse hetketase Eesti turvaettevõtluse sh turvateenuse, ennetustöösse panustamise ning turvaettevõtete ja siseturvalisuse ...
 • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) 

  Sisekaitseakadeemia, läbiviija; Saar Poll OÜ, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta mais läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeolekut Eestis ning erinevaid turvalisusega seotud organisatsioone ja vabatahtlikke tegevusi. Uuringu ...
 • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
  Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2017. aastal.
 • Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs 

  AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
  Käesoleva varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik politsei tegevuste vähendamine ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste ...
 • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
  Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2018. aastal.
 • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

  AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
  Uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnanguid enda, kodukoha ja riigi turvalisusega seonduvalt, hoiakuid igaühe rolli ja panuse kohta turvalisuse tagamisel ning suhtumisi siseturvalisuse valdkonna vabatahtliku ...
 • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2019)
  Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis.
 • Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs 

  Kiviorg, Merilin (Siseministeerium, 2012)
  Töö eesmärk on Kirikute ja koguduste seaduse ning teiste religiooni reguleerivate õigusaktide analüüs ja nende võimaliku koosmõju hindamine. Eestis religiooni puudutavate seaduste vastavuse hindamine Euroopa Liidu õigusega, ...
 • Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide analüüs identiteedihalduse valdkonnas 

  Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
  Käesoleva analüüsi eesmärk on analüüsida Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust seoses biomeetriliste andmete hõivamisega ning nende andmete kasutamist isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimiseks. Samuti on eesmärgiks ...
 • Austrias toimunud terrorirünnakud aastatel 1972–2020 

  Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Eesmärk on arutleda, kes on terrorirünnakute toimepanijad (kas kohalikud või sisserändajad), mis eesmärgil tegutseti, mis vahendeid kasutati ning kas tegevus oli koordineeritud. Informatsioon on leitud peamiselt avalikest ...
 • Hädaolukorra ja eriolukorra erinevused ning eristamise vajalikkus 

  Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
  Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda õiguslik hinnang küsimusele, kas häda- ja eriolukorra eristamine hädaolukorra seaduses on põhjendatud või tuleks kaaluda hädaolukordade ja eriolukordade ühendamist.
 • Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring 

  Reinson, Ave, läbiviija (Siseministeerium, 2008)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite ...
 • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

  Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
  Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020. aasta kevadel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1000 Eesti elanikku vanuses 15 ...
 • Introduction of hybrid threats of internal security 

  Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  The research report talks about existing and potential hybrid threats to Estonia's security. The report draws attention to potential weaknesses in Estonia's security. The aim of the report is to draw attention to existing ...
 • Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid 

  Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ...
 • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
 • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
 • Suurandmed: olemus ja kasutamise kitsaskohad 

  Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Esmalt selgitab uurimus suurandmete potentsiaali ilmnemist maailma ja Eesti tehnoloogia arengu valguses. Teiseks selgitab uurimus suurandmete mitmekülgset olemust ning sellest tulenevat kasutamise ja koostoime keerukust. ...
 • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

  Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
 • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

  Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...

View more