Now showing items 305-324 of 383

  • Tagastusnõude arestimine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...
  • Talu abihoone tulekahju 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lapselapsed on vanaisal suvevaheajal külas. Talukompleksi kõrvalhoone (traktori garaaž ja laoruum) süttib põlema. Vanaisa püüab tulekahju ise kustutiga kustutada ja lapsed helistavad HK-sse. Tulekahju kustutamine ei ...
  • Tapmine järve ääres 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Toimumiskoht: väikelinna E ( u 6000 elanikku) lähedal asuva Vaikse järve ümbrus järve linnapoolsel küljel, linna piiril olevast sissesõiduteest ida suunas teest u. 300 m kaugusel. Seda kohta kasutavad inimesed pikniku ...
  • Teadustöö eetilised aspektid 

   Järvet, Shvea; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Teadustöö eetiliste aspektide selgitamine, teadustöö eetiliste näidete esitlemine, illustreerimine ja juhiste andmine, kuidas vältida teadustöö kirjutamisel eetiliste nõuete vastu eksimist.
  • Teenistuskoerte kasutamine politsei ja piirivalveteenistuses 

   Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal annab lihtsustatud ülevaate teenistuskoerte hankimisest, koolitamisest, liikidest ja nende võimekusest erinevaid teenistuslikke ülesandeid lahendada.
  • Teenistuspüstol "PM" 

   Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
  • Toidu ja ravimite jagamine vanglas 

   Mäe, Vaiko; Pärt, Krislin (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lühikirjeldus: Anda vanglaametniku kandidaadile teadmised ravimite ja toidu jagamisest vanglas ning valmistada õpilane ette eelnimetatud tööülesannete täitmiseks.
  • Topograafilise kaardi kasutamine 

   Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
  • Tõendamiseseme asjaolud 

   Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
  • Tööjõupuuduse leevendamine migratsiooni kaudu 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesolev töö on Euroopa rändevõrgustiku (European Migration Network, edaspidi (ERV) raames koostatud ülevaade erinevatest meetmetest ja strateegiatest tööjõupuuduse vastu võitlemisel. Eesti aruande puhul on tegemist üheksanda ...
  • Tööõigus 

   Küngas, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Tööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. ...
  • Tööõigus 

   Orumaa, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Tööõiguse õppevahend on koostatud kasutamiseks eelkõige huvilisele, kes soovib saada ülevaadet Eestis 2010. aasta alguses kehtivast tööõigusest. Lisaks püütakse õppevahendiga anda lugejale arusaam, miks on tööõigus täna ...
  • Tööstusettevõtete tuleohutus 

   Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on kasutamiseks õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ning „Rakenduskeemia“. Õppevahend on vajalik ka tulekahjude analüüsi ja ...
  • Tööstusettevõtete tuleohutus 

   Talvari, Andres; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on kasutamiseks SKA Päästekolledži rakenduskõrgharidusõppe päästeteenistuse erialal eeskätt õppeaines „Tööstusettevõtete tuleohutus“, kuid ka õppeainetes „Põlemiskeemia ja tulekahju dünaamika“, „Ohtlikud ained“ ...
  • Transpordiavarii udusel külateel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Udusel maanteel toimub transpordiavarii kus osalevad traktor, džiip ja kaks sõiduautot. Sündmus mõjutab selles piirkonnas kogu liiklust. Avarii tagajärjel satuvad traktori lastiks olevad ohtlikud jäätmed keskkonda.
  • Transpordivahendite ja reisijate kontroll sisenemisel maantee piiripunkti kaudu Euroopa Liitu 

   Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Maantee piiripunktis ületavad euroliidu piiri erinevad transpordivahendid: kaubaga rekka, sõiduauto, reisibuss ja kaubik. Tolliametnikul tuleb juhte ja reisijaid küsitleda, selgitada tollieeskirju. Küsitluse põhjal otsustada ...
  • Tsiviilmenetlus 

   Härmand, Kai (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Loengukonspekt annab ülevaadet sellest, kuidas isik oma tsiviilõiguste ja vabaduste rikkumisel saab end kaitsta. Konspekt ei anna kindlasti täielikku pilti tsiviilmenetlusest kohtus. Selleks, et saada aimu, kuidas kohtupidamine ...
  • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

   Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...
  • Tule- ja uppumisõnnetuste ennetus 

   Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Õpik aitab selgitada õnnetuse toimemehhanismi, riskikäitumise muutmise ning turvalisema ja ohutuma elukeskkonna loomise põhimõtteid. Õpik keskendub ennetustöö põhimõtetele ega anna konkreetseid teadmisi tule-, vee- ega ...
  • Tulekahju avastamis- ja kustutamisseadmed 

   Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Tulekahju avastamisseadmed * Erinevat tüüpi andurite tööpõhimõtted * Tulekahjusignalisatsioonisüsteem Tulekahju kustutussüsteemid * Vesikustutusüsteemid