Show simple item record

dc.contributor.authorVahur, Särely
dc.contributor.otherPloom, Tristan, juhendaja
dc.contributor.otherLaansoo, Stella, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2019-02-28T13:33:12Z
dc.date.available2019-02-28T13:33:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2204
dc.descriptionJUURDEPÄÄS PIIRATUD: SISEKAITSEAKADEEMIA. ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUNI 14.05.2020. ALUS: AVALIKU TEABE SEADUS §35 LG1 P 3, 5', 19 ; POLITSEI- JA PIIRIVALVE SEADUS §4 LG5.et_EE
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Julgeolekuteooriate ja isikute rahvusvahelise tagaotsimise teoreetilised lähtekohad ; 1.1.Julgeolekuteooriate ja Eesti julgeolekupoliitiliste dokumentide ülevaade ning analüüs ; 1.2.Isikute rahvusvahelise tagaotsimise mõiste analüüs ja olemuse avamine ; 1.3.Isikute rahvusvahelise tagaotsimise õiguslik alus 1.4.Isikute rahvusvahelise tagaotsimise kanalid ; 2.Isikute rahvusvahelise tagaotsimise läbiviimine. Empiiriline uuring ; 2.1.Uuringu metoodika ja valim ; 2.2.Uuringu analüüs ja tulemused ; 2.3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summary
dc.description.abstractDIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.et_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on sõnastada isikute rahvusvahelise tagaotsimise mõiste, välja selgitada isikute rahvusvahelise tagaotsimise olemus, õiguslikud alused, läbiviimise põhimõtted ja kitsaskohad ning pakkuda välja lahendused puuduste likvideerimiseks. Magistritöö on empiiriline uurimus, kus uurimisstrateegiana kasutatakse juhtumiuuringu metoodikat. Andmete kogumiseks teostati teoreetiliste allikate analüüs ja viidi läbi poolstruktureeritud ekspertintervjuud. Intervjuude käigus küsitleti PPA isikute rahvusvahelise tagaotsimise valdkonnaga seotud eksperte. Ekspertintervjuude eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas eksperdid mõistavad isikute rahvusvahelise tagaotsimise olemust, millistel alustel toimub tagaotsimiskanali valik ja rakendamine ning millised on kitsaskohad isikute rahvusvahelise tagaotsimise läbiviimisel. Andmeanalüüsimeetodina kasutatakse magistritöö teoreetilises osas vaatluse all olevate allikate analüüsi ja sünteesi ning empiirilises osas teksti avatud kodeerimist kasutades NVIVO andmeanalüüsi programmi.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectisikute väljaandmineet_EE
dc.subjectpolitseiet_EE
dc.subjectrahvusvaheline koostööet_EE
dc.subjectjulgeolekupoliitikaet_EE
dc.subjectsüüdimõistetudet_EE
dc.subjecttagaotsitavadet_EE
dc.titleKuritegudes kahtlustatavate ja süüdimõistetute rahvusvaheline tagaotsimine Eesti õiguskaitseasutuste initsiatiivilet_EE
dc.title.alternativeInternational Search of Suspects and Convicted Persons Based on the Initiative of the Estonian Law Enforcement Authoritieset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record