Recent Submissions

 • Sissejuhatus õigusesse 

  Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
 • Loenguid organisatsiooniteooriast 

  Roots, Harry (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Me elame organisatsioonide maailmas, õigemini maailmas, kus tegutsevad nii üksikisikud kui organisatsioonid. Nende omavahelist suhet võib aga kujutleda kaksipidiselt. Ühest vaatenurgast on organisatsioonid inimese loodud, ...
 • Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna 

  Beljajev, Riina; Vanari, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2005)
  Õppematerjali eesmärk on aidata õppijal kõrgkoolis kohaneda ja õpingute ajal esitatavate nõudmistega paremini toime tulla. Õppematerjali koostamisel on lähtutud põhimõttest, et efektiivse õppimisoskuse saavutamisele aitab ...
 • Ühinguõigus 

  Värv, Age (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Konspektis käsitletakse Eesti õigussüsteemis reguleeritud ühinguid (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, mittetulundusühing) ning sihtasutust. Samuti on puudutatud füüsilisest isikust ettevõtjaga ...
 • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

  Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
 • Majandusarvestuse alused 

  Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...
 • Diferentsiaalarvutus 

  Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Matemaatiline analüüs on matemaatika haru, mis uurib funktsioone ja nende üldistusi piirväärtuste meetodil. Matemaatilise analüüsi põhisisuks on diferentsiaalarvutus, integraalarvutus ja ridade teooria. Käesolevas õppevahendis ...
 • Sissejuhatus loogikasse 

  Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Hoiatuseks olgu öeldud, et käesolev raamat lähtub nn kaasaegsest ehk matemaatilisest loogikast, mis rajati üle saja aasta tagasi. Nn traditsioonilist loogikat siiski põgusalt tutvustatakse. Lisaks sellele esinevad mitmed ...
 • Riigiõigus : Ülevaatekonspekt 

  Mõttus, Aaro (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesoleva ülevaatekonspekti näol on tegemist Sisekaitseakadeemias 2002. aastal ilmunud samasuguse pealkirjaga teose teise, täiendatud ja kaasajastatud väljaandega. 2002. aasta väljaandest erineb käesolev ennekõike selle ...
 • Lineaaralgebra elemendid : Teine trükk 

  Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
  Õppevahendis käsitletakse lineaaralgebra põhimõisteid ja meetodeid, mida kasutatakse inseneri- ja majandusülesannete ning samuti mitmete muude valdkondadega seotud probleemide formuleerimiseks, lahendamiseks ja analüüsiks.
 • Tööõigus 

  Küngas, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Tööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. ...
 • Tsiviilmenetlus 

  Härmand, Kai (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Loengukonspekt annab ülevaadet sellest, kuidas isik oma tsiviilõiguste ja vabaduste rikkumisel saab end kaitsta. Konspekt ei anna kindlasti täielikku pilti tsiviilmenetlusest kohtus. Selleks, et saada aimu, kuidas kohtupidamine ...
 • Suhtlemispsühholoogia : Kolmas trükk 

  Nurmoja, Merl (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.
 • Sissejuhatus avalikku haldusesse 

  Oppi, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Mõiste haldus on laiemas tähenduses iga korraldav, eesmärgistatud tegevus. Selle kandjaks võib olla indiviid, kes haldab oma asju, vara jne, või ka ettevõte, ühing, riik jms. Seetõttu võib haldust defineerida füüsilise või ...
 • Seminariülesanded karistusõigusest 

  Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  2002. aasta 1. septembril jõustus karistusseadustik, mis märgib Eesti karistusõiguse reformi lõppu ja Eesti ühinemist lääne-euroopalike karistusõiguslike põhimõtetega. Lisaks teistele muudatustele tuleb eriti rõhutada ...
 • Riskianalüüs ja kriisireguleerimine 

  Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Päevast päeva toimuvad maailmas mitmesugused õnnetused - mõned ssuured ja paljud väiksemad. Kõigile nendele peab reageerima ja seda ka tehakse. Kui riik suudab tagada ainult sellise süsteemi, mis hakkab tööle peale õnnetust, ...
 • Riigivaraõigus 

  Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Aine "Riigivaraõigus" seostub otseselt või kaudselt igaühega meist. See, kui tõhusalt riigivara kasutatakse, määrab meie - Eesti rahva - heaolutaseme ja meie tarbivate heaoluteenuste hulga. On öeldud, et meie materiaalne ...
 • Rahvastikuõigus : Teine, muudetud trükk 

  Kopamees, Veiko (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Rahvastikuõigus on tinglik mõiste, millega hõlmatakse kodakondsuse ja välismaalaste õigusliku seisundiga seonduvaid valdkondi, mis oma olemuselt üldjuhul kuuluvad riigiõiguse ja haldusõiguse reglueerimisalasse. Rahvastikuõiguse ...
 • Organisatsiooniteooria mudelid 

  Roots, Harry (Sisekaitseakadeemia, 2001)
  Õppematerjal tutvustab olulisemaid organisatsiooni allsüsteeme, nende iseseisvust ja vastastikku sõltuvust. Samuti süvenetakse organisatsiooni eesmärkidesse, ülesannetesse ning vaadatakse üle SWOT analüüs.
 • Organisatsioonikäitumine 

  Nurmoja, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Loengukonspekt sisaldab põhiliste organisatsioonikäitumuslike teemade ülevaadet.

View more