1.-20. nimetus 126-st

  • Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks ; Rakendusuuringu lõppraport 

   Mumma, Andres; Sarapuu, Jaanus-Arno; Pahhutši, Leonid (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja ...
  • Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring 

   Reinson, Ave, läbiviija (Siseministeerium, 2008)
   Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite ...
  • Varjupaigataotlejate sihtrühma rahulolu ja ootuste hindamine neile pakutavate teenuste ja tingimuste osas 

   Kaldur, Kristjan; Kallas, Kristina (Siseministeerium, 2011)
   Käesoleva analüüsi eesmärgiks oli kaardistada varjupaigataotlejate rahulolu ja ootused vastuvõtukeskuses valitsevate tingimuste ning neile pakutavate teenuste osas, hinnata pakutavate teenuste vastavust seaduses sätestatud ...
  • Vastuvõtutingimused erivajadusega varjupaigataotlejatele: parimad praktikad 

   Balti Uuringute Instituut, läbiviija (Siseministeerium, 2011)
   Käesolev uuringuraport on koostatud Siseministeeriumi tellimusel1 Heade praktikate uuringu eesmärgiks oli kaardistada viies Euroopa Liidu riigis rakendatavaid meetmeid ja loodud vastuvõtutingimusi erivajadusega ...
  • Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda 

   Kallas, Kristina; Kaldur, Kristjan (Siseministeerium, 2011)
   Raport toob välja peamised rahvusvahelise kaitse saanud inimeste Eesti ühiskonda integreerumise kitsaskohad ja väljakutsed kaitse saanute seisukohast. Analüüsitakse nii elukoha leidmise, tööturule integreerumise, keeleõppe ...
  • Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest 

   Kaarna, Risto; Noor, Külvi (Siseministeerium, 2011)
   Käesoleva analüüsi eesmärgiks on leida Eesti vabatahtlike töö hind rahas ning selle sotsiaalne väärtus. Sedalaadi info on vajalik poliitikaotsustajatele, kodanikuühendustele, nende tegevuste rahastajatele, vabatahtlikke ...
  • Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs 

   Kiviorg, Merilin (Siseministeerium, 2012)
   Töö eesmärk on Kirikute ja koguduste seaduse ning teiste religiooni reguleerivate õigusaktide analüüs ja nende võimaliku koosmõju hindamine. Eestis religiooni puudutavate seaduste vastavuse hindamine Euroopa Liidu õigusega, ...
  • Tule-, vee- ja liiklusohutuse alane ennetusuuring : lõppraport 

   Talmar-Pere, Annika, uuringu projektijuht; Klaos, Margo, koostaja; Puhm, Ene, koostaja; Tirkkonen, Päivi, koostaja; Pedak, Maarit, koostaja; Pärtel, Kärt, koostaja; Petti, Kalev, uuringu läbiviija; Krall, Kairit, uuringu läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kõige tõhusamad teavitamise lahendused ja infokanalid, et jõuda õnnetussurmade ennetamisel oluliste sihtrühmade, sealhulgas näiteks erinevate vanuse- ja rahvusrühmadeni. Selleks anti ...
  • Vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi hindamine 

   Uus, Maiu (Siseministeerium, 2012)
   Analüüsi eesmärk on (1) hinnata ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi tulemusi ja kasu osapooltele ning (2) esitada soovitused ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse programmi ...
  • Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa sotsiaaluuringu põhjal 

   Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
   Käesolevas raportis antakse Euroopa Sotsiaaluuringu andmeid kasutades ülevaade kodanikuharidusest ja vabatahtlikust tegevusest Eestis aastatel 2006-2010 ning koostatakse vabatahtliku Eesti elaniku ning aktiivse Eesti elaniku ...
  • Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 2012 – 2014 

   Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Mikko, Eneli; Ohvril, Anneli; Urm, Tiina (Siseministeerium, 2012)
   Käesolev kommunikatsioonistrateegia on suunatud Siseministeeriumile, Eesti kodanikuühiskonna tugistruktuurile, ettevõtetele, avalikkusele ja vabaühendustele, eesmärgiga suurendada kõigi osapoolte vahelist koostööd ja ...
  • Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 

   Mikko, Eneli; Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Vihma, Peeter (Siseministeerium, 2012)
   Käesoleva kommunikatsioonistrateegia üheks eesmärgiks ongi tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest päästealal, selle väärtusest ja kasulikkusest ühiskonna arengus. Teiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni kaudu saavutada ...
  • Sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüs 

   Ernst & Young Baltic AS, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
   Analüüsi eesmärk oli analüüsida sisejulgeoleku valdkonda laiemalt. Uurida Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Politsei- ja Piirivalveameti juhtimise korraldust ja teha ettepanekuid valdkonna juhtimise tõhustamiseks ja ...
  • Sisekaitseakadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs 

   OÜ Cumulus Consulting, läbiviija; Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
   Käesoleva analüüsi eesmärk on hinnata nimetatud alternatiivide rakendamisega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Täpsemalt vaadeldakse SKA paigutuse alternatiivide prognoositavat mõju SKA õppe kvaliteedile, sisseastujate ...
  • Kriisireguleerimise valdkonna juriidiline analüüs 

   Advokaadibüroo Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Analüüsi koostamise aluseks on Siseministeeriumi koostatud Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) analüüs, milles on kirjeldatud hetkeolukorda ja olulisemaid sisulisi probleeme. Juriidilise analüüsi koostamisel on sisendi ...
  • ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuring 

   e-Riigi Akadeemia Sihtasutus, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Töö aluseks oli 7. novembril k.a e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse (edaspidi eGA) ja Siseministeeriumiga sõlmitud leping, töö tegemise perioodiks oli 11.11.−15.12.2013. Töö eesmärgiks oli anda sisend ID1 formaadis dokumentide ...
  • Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine 

   MTÜ Eesti Abikeskused, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Käesoleva uuringu eesmärk on anda ülevaade Eestis varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele praegu pakutavatest tugiteenustest ning hinnata nende vajalikkust Võrreldakse Eesti ja Euroopa hinnatakse, ...
  • Mitmikkodakondsus 

   Siseministeerium, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Käesoleva analüüsi eesmärgiks on terviklik käsitlus lisaks Eesti kodakondsusele samaaegselt muu riigi kodakondsuse lubamisega seonduvast nii sünnijärgselt kui ka naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud isikute ...
  • Fookusgrupiuuring tuleohutusest 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris 2013. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbi tuleohutuse teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millised on valitud sihtrühmade esindajate ...
  • Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs 

   Rammo, Alari; Seppel, Toomas (Siseministeerium, 2013)
   Järgneva analüüsi eesmärgiks on Siseministeeriumi antud lähteülesande järgi määratleda peamised õiguslikud takistused või ebaselgused vabatahtlike kaasamisel vabaühenduse töösse. Analüüsi eesmärk ei ole anda detailset ...