Siseministeeriumi uuringute algandmed on kättesaadavad õppetööks. Vastavad uuringud märksõnaga "simuuring" Põhjendatud sooviavaldus saata Krystiine.Liiv@siseministeerium.ee

Collections

Recent Submissions

 • Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine 

  Rinne, Eva; Laev, Janek; Michelson, Aleksandr; Hauvmann, Ene (2020)
  Ukraina Eriolukordade Riiklik Teenistus (edaspidi UERT, ukraina keeles Державна служба України з надзвичайних ситуацій; edasi Dnipropetrovski oblasti kontekstis – UERTi territoriaalvalitsus) ja pääste vabatahtlike koostöö ...
 • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas ning võrrelda tulemusi 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustega.
 • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
  Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas.
 • Laste riskiteadlikkuse uuring 2013 

  TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada erinevate ohuolukordade äratundmist 6-14-aastaste sihtrühmas ning teadlikkust oluolukordade ennetamisest 10-14-aastaste sihtrühmas. Ohuolukordadeks olid tuleoht kodus, veeoht suvel, veeoht ...
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2013 

  TNS Emor, läbiviija (Päästeamet, 2013)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna teadmisi, hoiakuid ja käitumist seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus. ▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
 • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
 • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
  Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2018 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016-2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
  Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö ...
 • Ehitise riskihindamise mudel 

  Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.
 • Abi- ja infoteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2020 

  Emor AS, läbiviija (Häirekeskus, 2020)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015 ning 2017-2019 aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2019 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2019)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015., 2017. ja 2018. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2018 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2018)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. ja 2017. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2017 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2017)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. aastaga. Uuringu eesmärgiks on kaardisada ...
 • Eesti elanikkonna turvalisuse uuring 2019 

  Eesti Uuringukeskus OÜ, läbiviija; Norstat Eesti AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli uurida Eesti elanike turva- ja ohutunnet, kuriteo ohvriks langemist ning rahulolu Politsei- ja Piirivalveametiga ning nende aspektide muutumist ajas.
 • Avaliku arvamuse uuring 2017 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2017)
  Käesolev aruanne on koostatud 15. maist – 21. juunini 2017 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • rahulolu ...
 • Avaliku arvamuse uuring 2016 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2016)
  Käesolev aruanne on koostatud 8. augustist- 13. septembrini 2016 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • ...

View more