Siseministeeriumi uuringute algandmed on kättesaadavad õppetööks. Vastavad uuringud märksõnaga "simuuring" Põhjendatud sooviavaldus saata Krystiine.Liiv@siseministeerium.ee

Collections

Recent Submissions

 • Abi- ja infoteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2020 

  Emor AS, läbiviija (Häirekeskus, 2020)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015 ning 2017-2019 aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2019 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2019)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015., 2017. ja 2018. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2018 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2018)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. ja 2017. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2017 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2017)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. aastaga. Uuringu eesmärgiks on kaardisada ...
 • Eesti elanikkonna turvalisuse uuring 2019 

  Eesti Uuringukeskus OÜ, läbiviija; Norstat Eesti AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli uurida Eesti elanike turva- ja ohutunnet, kuriteo ohvriks langemist ning rahulolu Politsei- ja Piirivalveametiga ning nende aspektide muutumist ajas.
 • Avaliku arvamuse uuring 2017 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2017)
  Käesolev aruanne on koostatud 15. maist – 21. juunini 2017 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • rahulolu ...
 • Avaliku arvamuse uuring 2016 

  Turu-uuringute AS, läbiviija (Politsei- ja Piirivalveamet, 2016)
  Käesolev aruanne on koostatud 8. augustist- 13. septembrini 2016 Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu põhjal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike hinnang järgmiste teemade osas: • politsei ennetustöö • ...
 • Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Siinne analüüs annab ülevaate sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise õiguslike aluste muutumisest ajavahemikul 2006–2019; Euroopa Nõukogu soovitusel toimunud piirikontrolli ajutisest taaskehtestamisest ...
 • Ettemakstud kõnekaartide isikustamine: ülevaade maailmatrendidest ning nõude rakendamisega kaasnevatest ootustest ja ohtudest 

  Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Antud analüüs tutvustab kõnekaartide isikustamise nõudeid rahvusvahelises kontekstis, selgitab isikustamisnõude keskseid argumente ja vastuargumente ning toob välja, mis on suhe SIM-kaardi isikustamise ootuste ja võimaluste vahel.
 • Sisekaitse personalireservid ja nende vajadus 

  Sazonov, Vladimir; Marnot, Diana; Belova-Dalton, Oksana; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Uurimisraporti eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest ja võimalikest personalireservidest Eestis ning nende rakendamisvõimalusest sisejulgeoleku valdkonnas.
 • Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2016 

  Veltmann, Maria; Metelitsa, Mait; Pihlamäe, Meelis; Ärm, Katrin (Siseministeerium, 2016)
  UURINGU EESMÄRGID  Saada ülevaade juhtimiskultuuri hetkeseisust siseministeeriumi valitsemisalas;  hinnata juhtimiskultuuri hetkesesisu juhtimistasandite ja siseministeeriumi valitsemisala asutuste lõikes;  võrrelda ...
 • Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele 

  AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
  Aruanne algab SMIT IT-teenuste portfelli ning tarkvaraarenduseks valitud arendus-haldusmeeskondade (Devops) töömudeli analüüsimisega. Järgnevas peatükis on analüüsitud ja mõõdetud tarkvarateenuste tehnoloogilist võlga. ...
 • Ministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2018 

  Veltmann, Maria; Metelitsa, Mait; Ärm, Katrin (Siseministeerium, 2018)
  Saada ülevaade juhtimiskultuuri hetkeseisust siseministeeriumi valitsemisalas; hinnata juhtimiskultuuri hetkesesisu juhtimistasandite ja siseministeeriumi valitsemisala asutuste lõikes; võrrelda juhtide grupi enesekohaseid ...
 • Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 

  Mikko, Eneli; Hinsberg, Hille; Mahlapuu, Kerstin; Vihma, Peeter (Siseministeerium, 2012)
  Käesoleva kommunikatsioonistrateegia üheks eesmärgiks ongi tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest päästealal, selle väärtusest ja kasulikkusest ühiskonna arengus. Teiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni kaudu saavutada ...
 • Suhtumine siseturvalisust toetavasse vabatahtlikku tegevusse 

  Vainu, Vaike; Stamberg, Tõnis (Siseministeerium, 2014)
  Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike suhtumist vabatahtlike rolli siseturvalisuse tagamisel, selle tagamaid ning huvi siseturvalisust toetavas vabatahtlikus tegevuses osalemise vastu.
 • Sisekaitseakadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs 

  OÜ Cumulus Consulting, läbiviija; Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
  Käesoleva analüüsi eesmärk on hinnata nimetatud alternatiivide rakendamisega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Täpsemalt vaadeldakse SKA paigutuse alternatiivide prognoositavat mõju SKA õppe kvaliteedile, sisseastujate ...
 • Sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüs 

  Ernst & Young Baltic AS, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
  Analüüsi eesmärk oli analüüsida sisejulgeoleku valdkonda laiemalt. Uurida Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Politsei- ja Piirivalveameti juhtimise korraldust ja teha ettepanekuid valdkonna juhtimise tõhustamiseks ja ...
 • Ministeeriumi roll valitsusala julgeolekuasutuste üle (teenistusliku) järelevalve teostamisel 

  Vinni, Rauno (Siseministeerium, 2013)
  Siseministeeriumi algatatud analüüs ministeeriumi rollist julgeolekuasutuste järelevalves, et järelevalvet paremini korraldada ning valdkonda edasi arendada, on kooskõlas nii siseriiklike arengutega kui värskete välistrendidega ...
 • Siseministeeriumi riskijuhtimise analüüs 

  KPMG Baltics OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
  Riskijuhtimise analüüsi eesmärk oli hinnata SIMis ja valitsemisalas rakendatud erinevate riskijuhtimise protsesside tõhusust ja mõjusust valitsemisala asutuste eesmärkide saavutamise tagamisel ning teha soovitusi kogu ...
 • Siseministeeriumi ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüs 

  Ernst & Young Baltic AS, läbiviija (2013)
  Ernst & Young Baltic AS viis koostöös Siseministeeriumiga läbi Siseministeeriumi haldusala ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüsi. Käesolev aruanne kajastab läbiviidud analüüsi tulemusi.

View more